HOTARAREA NR. 23 / 2017

Privind efectuarea demersurilor necesare in vederea reglementarii situatiei juridice a terenului pe care sunt situate sursele de alimentare cu apa ale Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe IOan, primarul Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate prezentat de Compartimentul de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotarea Consiliului Local nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului Public al Orasului Somcuta Mare, cu completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba efectuarea demersurilor necesare in vederea reglementarii situatiei juridice a terenului pe care sunt situate sursele de alimentare cu apa ale Orasului Somcuta Mare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

23.02.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.