HOTARAREA NR. 22 / 2017

Privind aprobarea masurilor de eliberare a terenurilor apartinand domeniul public sau privat al Orasului Somcuta Mare, ocupate de constructii edificate fara autorizatie de construire si a celor ocupate in mod abuziv fara contracte de inchiriere/concesiune

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate prezentat de Compartimentul de Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Legea nr. 50/1991 privind privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba luarea masurilor de eliberare a terenurilor apartinand domeniul public sau privat al Orasului Somcuta Mare, ocupate de constructii edificate fara autorizatie de construire si a celor ocupate in mod abuziv fara contracte de inchiriere/concesiune, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

23.02.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.