HOTARAREA NR. 21 / 2017

privind trecerea unui bun din domeniul public al Orasului Somcuta Mare in

domeniul public al Judetului Maramures

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate al Serviciului de Urbansim, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica si avizul Comisiei de urbanism, cadastru și agricultura din cadrul Consiliului local Somcuta Mare,

Tinand cont de Hotararea Consiliului Local nr. 139/2009 privind darea in administrarea Consiliului Judetean Maramures a terenului apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in suprafata de 1000 mp, cuprins in CF 3264 Somcuta Mare, pe nr. cad. 3911, pentru amplasarea Centrului de Colectare a Deseurilor Voluminoase, DEE si periculoase provenite din gospodarii, Hotararea Consiliului Local nr. 65/2014 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 139/2009 privind darea in administrarea Consiliului Judetean Maramures, a terenului apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in suprafata de 1.000 mp, inscris in CF 3264 Somcuta Mare, nr. cad. 3911, pentru amplasarea Centrului de Colectare a Deseurilor Volumninoase, DEE si Periculoase provenite din gospodarii,

Hotararea Consiliului Judetean nr. 214/2016 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Orasului Somcuta Mare in domeniul public al Judetului Maramures a unui imobil, teren in suprafata de 1000 mp, Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 246/2016 privind declararea ca bun de interes public judetean a unui imobil, teren in suprafata de 1000 mp, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (9), alin. 45 alin. 3 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public al Orasului Somcuta Mare in domeniul public al Judetului Maramures a imobilului teren, in suprafata de 1.000 mp inscris in CF nr. 51323, nr. cadastral 51323 aferent Centrului de Colectare Deseuri Voluminoase, obiectiv de investitii realizat in cadrul proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures”.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Consiliului Judetean Maramures,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

23.02.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 vot

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.