HOTARAREA NR. 20 / 2017

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului inscris in CF nr. 51985 Somcuta Mare, in favoarea SOCIETATII PROFESIONALE NOTARIALE MUNTEANU, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Ioan Buteanu, nr. 1, ap. 1

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Buda Gheorghe Ioan – primarul Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate al Serviciului de Urbansim, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica si avizul Comisiei de urbanism, cadastru și agricultura din cadrul Consiliului local Somcuta Mare,

Tinand cont Hotararea Consiliului Local nr. 80/2007 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a suprafetei de 60 mp, teren apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in vederea extinderii apartamentului proprietate personala al d-lui Maxim Vasile-Ioan si al d-nei Maxim Livia,

Contractul de concesiune nr. 5146/29.05.20107, Dosar nr. 2/H/2007 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Maxim Vasile Ioan si Maxim Livia,

Contractul de vanzare al apartamentului nr. 1, parter si extindere aparatament cu destinatie birou, construita pe terenul in suprafata de 60 mp – teren concesionat, autentificat sub nr. 1845/08 iulie 2016,

In temeiul art. 45 alin. 3, art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 60 mp inscris in CF 51985 Somcuta Mare, in favoarea Societatii Profesionale Notariale Munteanu, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str I. Buteanu, nr. 1, ap. 1, in urma achizitionarii apartamentului situat in localitatea Somcuta Mare, str. I. Buteanu, nr. 1, ap. 1 si a extinderii apartamentului edificata pe terenul concesionat, de la titularul dreptului de concesiune a terenului – Maxim Vasile si Maxim Livia.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului de Urbansim Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Societatii Profesionale Notariale Munteanu.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

23.02.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.