HOTARAREA NR. 19 / 2017

Privind aprobarea demersurilor necesare in vederea amenajarii si extinderii strazii

Avram Iancu din localitatea Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate prezentat de Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Hotararea Consiliului Local nr. 147/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Somcuta Mare,

In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba efectuarea demersurilor necesare in vederea amenajarii si extinderii strazii Avram Iancu din localitatea Somcuta Mare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

23.02.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.