HOTARAREA NR. 17 / 2017

Privind aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 2457/2009, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si IF POP ANA PESTICIDE – Somcuta Mare, CUI 16418299

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Biroul Venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Contractul de inchiriere nr. 2457/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si II POP S FLORIN – Somcuta Mare, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, CUI 16418299, reprezentat de domnul POP S. Florin, denumirea IF a fost modificata conform certificatului constatator in IF POP ANA PESTICIDE,

In baza prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba actul aditional de prelungire a termenului de inchiriere prevazut in contractul nr. 2457/2009, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si II POP ANA PESTICIDE - Somcuta Mare, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, CUI 16418299 reprezentata de doamna Pop Ana, prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- II POP ANA PESTICIDE.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

23.02.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.