HOTARAREA NR. 14 / 2017

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Proiectul tehnic nr. B362A/2010 realizat de SC BINNOVA SA – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Minerilor, nr. 16,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 66/2010 privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea elaborarii Studiului de fezabilitate si a Proiectului tehnic pentru realizarea obictivului de investitii Alimentare cu apa in sistem centralizat in localitatea Valenii Somcutei, Hotararea Consiliului Local nr. 67/2010 privind aprobarea bugetului multianual pentru realizarea obiectivului de investitii ’’Documentatii tehnico-economice pentru alimentarea cu apa in sistem centralizat in localitatea Valenii Somcutei’’,

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza competentelor conferite de art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), art. 115 alin. 1 lit. b), alin. 3 lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie “Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat in localitatea Valenii Somcutei”, dupa cum urmeaza:

Valoarea initiala a contractului inclusiv TVA - 3.052.431,61 lei

Valoarea actualizata a contracului cu dispozitii de santier inclusiv TVA – 3.012.610,11 lei

Valoare realizata si decontata pana la 31.12.2016 inclusiv TVA - 2.711.095,57 lei

Valoarea actualizata a restului de executat cu TVA 19% este de 301.514,56 lei

Noua valoare a contractului de lucrari este compusa din valoarea decontata + rest de executat cu TVA 19% in suma de 3.012.610,13 lei (2.711.095,57 lei + 301.514,56 lei).

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Biroului Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

IINDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

23.02.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.