HOTARAREA NR. 13 / 2017

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

,,Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare’’

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Proiectul tehnic realizat de SC NV CONSTRUCT SRL – Cluj Napoca, cu sediul in localitatea Cluj Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8,  nr. inreg. J12/1520/2006, CUI RO18639415, 

Avizul Comisiilor de specialiatate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

In baza competentelor conferite de art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d), art. 115 alin. 1 lit. b) alin. 3 lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare’’ proiect tehnic actualizat realizat de SC NV CONSTRUCT SRL – CLUJ NPOCA, cu sediul in localitatea Cluj Napoca, str. Arges, nr. 26, ap. 8,  prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 Valoarea initiala a  contractului de lucrari  inclusiv TVA   -   11.657.419,97 lei

 Valoarea actualizata a contractului cu dispozitii de santier inclusiv TVA  - 11.649.297,25 lei

 Valoare realizata si decontata pana la 31.12.2016 inclusiv TVA   - 4.523.279,70 lei

 Valoarea actualizata a restului de executat cu TVA 19% este de  - 6.755.240,99 lei

 Noua valoare a contractului de lucrari este compusa din valoarea decontata + rest de executat cu TVA 19% in suma de 11.278.520,69 lei  (4.523.279,70 lei + 6.755.240,99lei)

 

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Biroului Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

 

SOMCUTA MARE

23.02.2017

 

 

Cvorum:  15  consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0  voturi,  Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.