HOTARAREA NR. 12 / 2017

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie

,,Reabilitare si Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi-Hovrila-Buteasa’’

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Proiectul tehnic realizat de S.C. EXPLAN S.R.L. – Cluj Napoca, cu sediul in localitatea Cluj Napoca, str. Tatra, nr. 12/2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/2572/2004, CUI RO16583121,

Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, al Comisiei economico-financiare, al Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliuluii Local nr. 137/2015 privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare DC75 Buciumi-Hovrila-Buteasa, Oras Somcuta Mare,

Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

In baza competentelor conferite de art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Modernizare drum comunal DC 75 Buciumi-Hovrila - Buteasa’’ proiect tehnic actualizat realizat de S.C. EXPLAN S.R.L. – Cluj Napoca, cu sediul in localitatea Cluj Napoca, str. Tatra, nr. 12/2, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/2572/2004, CUI RO16583121, cu sediul in localitatea Cluj Napoca, dupa cum urmeaza.

Valoarea initiala a contractului de lucrari inclusiv TVA – 6.515.384,19 lei

Valoarea actualizata a contractului cu dispozitii de santier inclusiv TVA – 6.515.384,19 lei

Valoarea actualizata a restului de executat cu TVA 19% este de 6.461.089,32 lei.

Art. 2. Obiectivul mentionat la art. 1 face parte din investitia finantata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin contractul de finantare nr. 10796/10.06.2015, al carui obiect este ,,Reabilitare si modernizare DC 75 si retea stradala intravilan, in localitatea Buteasa, Oras Somcuta Mare, din cadul caruia prin contractul de executie cu nr. 8427/27.10.2014 au mai fost decontate lucrari in valoare de 541.455,420 lei inclusiv TVA.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Maramures,

- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

- Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

SOMCUTA MARE

23.02.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.