HOTARAREA NR. 11 / 2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie  

’’Reabilitare termica bloc de locuinte S+P+4E, bloc nr. 3, str. I. Buteanu

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

In baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4, art. 45 alin. 1 ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Reabilitare termica bloc de locuinte S+P+4E, bloc 3, str. I. Buteanu”, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Biroului de Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

 

SOMCUTA MARE

23.02.2017

 

 

 

Cvorum:  15  consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0  voturi,  Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.