HOTARAREA NR. 10 / 2017

Privind modificarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, in calitate de primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Biroul Juridic si Administratie Publica Locala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,   

Avizul Comsiiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 11 alin. 1 si art. 12 din Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice, Hotararea Consiliului Local nr. 75/2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) respectiv art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba modificarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare, cu privire la functia publica de executie de consilier grad asistent (transformata din consilier grad principal) in cadrul Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Compartimentului de resurse umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Agentiei Nationale a Functionarilor Publici – Bucuresti.

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

 

SOMCUTA MARE

23.02.2017

 

Cvorum:  15  consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0  voturi,  Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.