HOTARAREA NR. 9 / 2017

Privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare 

 

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate prezentat de Compartimentul de Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile art. 107 alin. 2 lit. b din Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Hotararea Consiliului Local nr. 66/2016 pentru aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei Orasului Somcuta Mare, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba transformarea functiei publice de executie de consilier gard profesional principal in functia publica de consilier grad profesional asistent din cadrul Servicului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

Art. 2. Se aproba infiintarea functiei contractuale de consilier debutant in cadrul Compartimentului de Informare si Relatii cu publicul al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

 

SOMCUTA MARE

23.02.2017

 

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0  voturi,  Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.