HOTARAREA NR. 8 / 2017

privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de23.02. 2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, primarul Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Biroul Juridic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se propune spre aprobare “Ghidul solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural”,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,

Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a), pct. (6) art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba “Ghidul solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural”, cuprins in anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Serviciul Economic si Biroul de Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

 

SOMCUTA MARE

23.02.2017

 

Cvorum:  15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0  voturi,  Abtineri 0 voturi

 

                                          R O M Â N I A

                               JUDEŢUL MARAMUREŞ

                      PRIMARIA ORASULUI SOMCUTA MARE

                        Str. Somes nr 17 Telefon 0262.280055

                   E-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL LOCAL PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL PRIMARIEI ORASULUI SOMCUTA MARE

 A PROGRAMELOR, PROIECTELOR ŞI ACŢIUNILOR CULTURALE

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 GHIDUL SOLICITANTULUI

                                                         2017

 

 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul:

- Hotărârii Consiliului Local al orasului Somcuta Mare privind aprobare a Ghidului solicitantului - Programul local pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;

- Ordonanţei nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;

- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-  HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea constractelor de achizitii publice/ acordul cadru din Legea nr. 98/2016;

-  Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare.

SCOP ŞI DEFINIŢII

                Orasul Somcuta Mare, acordă finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale, în conformitate cu prevederile, conform Ordonanţei nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

Finanţarea proiectelor aprobate se face în baza unui contract încheiat între Orasul Somcuta Mare şi beneficiarul finanţării, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.

              Scopul Programului este dezvoltarea activităţii culturale in U.A.T Somcuta Mare si a promovarii imaginii Tarii Chioarului in tara si peste hotare

Prezentul ghid al solicitanţilor, are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziilor autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordate din bugetul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare

  În înţelesul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

-          autoritate finanţatoare - Orasul Somcuta Mare

-          bun cultural - materializarea unei acţiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmăreşte, în funcţie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, judeţean, euroregional, naţional sau de reprezentare internaţională;

-          acţiune culturală - prezentarea publică a rezultatului unei activităţi având caracter nerepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;

-          proiect cultural-suma activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excede, de regulă, durata unui exerciţiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;

-          program cultural - ansamblu de proiecte culturale sau, după caz, ansamblu de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat într-o perioadă de timp care excede, de regulă, durata unui exerciţiu financiar, dobândind caracter multianual, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;

-          ofertă culturală - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect sau acţiune culturală;

-          solicitant – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori privat, fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care depune o propunere de proiect

-          beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;

-          nevoie culturală de urgenţă - cerinţa de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunităţi.

-          cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;

-          contract de finanţare nerambursabilă – contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar;

-          finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

-          fonduri publice – sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate ori garantate de către stat sau de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale.

Principiile care stau la baza sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor

 şi  acţiunilor culturale:

-          libera concurenţă respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca  persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a  deveni, în condiţiile legii, beneficiar;

-          eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

-          transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare nerambursabilă a ofertelor culturale;

-          tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

-          excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;

-          neretroactivitatea - excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;

-          cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.

OBIECTIVE GENERALE

Obiectivul general al Programului este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din U.A.T.Somcuta Mare,

 prin  susţinerea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

-       stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea potenţialului cultural al orasului  Somcuta Mare

-       stimularea participării locuitorilor din raza de activitatea orasului Somcuta Mare la viaţa culturală, prin diversificarea ofertei culturale;

Beneficiarii direcţi ai Programului sunt:

-       persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice constituite conform legii, ce desfăşoară activităţi culturale în orasul Somcuta Mare și au în statut acest obiect de activitate

-       aşezăminte culturale înfiinţate în baza Ordonanţei de Urgenţă nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

-       persoane juridice de drept public finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, cu excepţia celor care funcţionează in subordinea Consiliului Local al orasului Somcuta Mare

Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii din orasul Somcuta Mare participanţi la activităţi culturale

 sau alti participanti  la actiunile organizate cu deomiciliul în zona în care se desfășoară activitatea.

INFORMAREA PUBLICĂ ŞI TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă solicitantul trebuie să fie persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori privat, fără scop patrimonial, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române sau străine, după caz, care depune o ofertă culturală.

                Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice, cu excepţia celor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

                Regimul juridic instituit prin această lege pentru finanţările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

                Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

                PROCEDURA DE ACORDARE A FINANŢĂRII

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la procedura de atribuire a contractelor de finanţare.

Anual vor exista una sau două sesiuni de selecţie a proiectelor.

Procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape:

 1. publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;
 2. publicarea anunţului de participare;
 3. inscrierea candidatilor;
 4. transmiterea documentatiei;
 5. prezentarea propunerilor de proiecte;
 6. verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie şi selecţia ofertelor culturale;
 7. evaluarea propunerilor de proiecte;
 8. comunicarea publică a rezultatului selecţiei;
 9. solutionarea contestatiilor;
 10. incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila.

SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT DE AUTORITATEA FINANŢATOARE  CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SOMCUTA MARE

               Consiliul local acordă finanţare nerambursabilă solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate impuse prin Ordonanţa Guvernului nr 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

               Suma alocată în anul ______, pentru proiecte /programe/ acţiuni în domeniul cultură  stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al orasului Somcuta Mare nr. _____ este  de_______  mii lei.

                În cadrul bugetului acordat pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale, se va constitui un fond de  8% pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă (conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale).

Pentru anul 2017, suma alocată pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă este      mii lei.

Cofinanţarea proiectelor, de către beneficiar, trebuie să fie de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Consiliul Local al orasului Somcuta Mare acordă finanţare nerambursabilă în limita a 90% din valoarea totală a proiectului.

Un program, proiect sau acţiune culturală pot fi cofinanţate de mai multe autorităţi finanţatoare.

Un solicitant de finanţare nerambursabila va putea depune/contracta maxim doua programe culturale proiecte culturale, potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 350/2005.

Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal.

REGULI PRIVIND FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A PROIECTELOR

Acest Ghid stabileşte regulile de depunere, selecţie şi implementare a proiectelor pentru programul sus-menţionat şi este elaborat în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Există trei seturi de criterii de eligibilitate, referitoare la:

-          Organizaţiile care pot solicita o finanţare nerambursabilă;

-          Domeniile culturale care pot primi  finanţare nerambursabilă;

-           Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare la stabilirea mărimii finanţării nerambursabile.

ELIGIBILITATEA SOLICITANŢILOR: CINE POATE PARTICIPA ?

Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie:

- persoană fizică sau juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală pentru locuitorii Orasului Somcuta Mare;

-          aşezăminte culturale înfiinţate în baza Ordonanţei de Urgenţă nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

-          persoane juridice de drept public finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, cu excepţia celor care funcţionează in subordinea Consiliului Local al orasului Somcuta Mare;

-          să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediar;

-          să aibă surse de finanţare stabile şi suficiente  şi să participe la co-finanţarea proiectului.

CRITERIILE ŞI CONDIŢIILE MINIMALE DE FINANŢARE

 (2) Potenţialii solicitanţi nu sunt în drept să participe la Solicitarea de Propunere de Proiecte sau să primească finanţare nerambursabilă dacă:

 1. nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat sau bugetele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
 2. furnizează informaţii false în documentele prezentate;
 3. au comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
 4. fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 5. nu prezintă autorităţii finanţatoare documente doveditoare privind înregistrarea ca persoană juridică;
 6. f.         nu prezintă autorităţii finanţatoare documente doveditoare privind înregistrarea ca persoană juridică, non-profit, a  cultelor religioase,  în conformitate cu legislaţia  în vigoare;

Mărimea proiectelor

Orice finanţare nerambursabilă acordată în cadrul acestui program trebuie să se încadreze în valoarea maximă de ______ mii lei.

 

ELIGIBILITATEA ACŢIUNILOR:

ACŢIUNI PENTRU CARE POATE FI FĂCUTĂ O CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

Valoarea cofinanţării  este de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Durata:

Durata unui proiect trebuie să se  încadreze în anul bugetar, dar nu mai târziu de 20 decembrie  a anului in curs.

               Domeniile culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale

A - arte  vizuale:  expoziţii,  tabere  de  creaţie  cu  participare  naţională sau internaţională;

B -  arte ale spectacolului: festivaluri, serbări câmpeneşti, datini şi obiceiuri, târguri tradiţionale naţionale şi internaţionale cu promovarea moştenirii culturale locale ;

C - expoziţii, spectacole, festivaluri, sesiuni ştiinţifice, consilii ştiinţifice şi educaţie, conferinţe şi seminarii cu participare naţională şi internaţională cu menţionarea sprijinului financiar al Consiliului Judeţean Maramureş;

D - punerea în circulaţie a unor lucrări, pe diferite suporturi, care promovează patrimoniul cultural local în circuitul cultural naţional şi internaţional ;

E- editarea de lucrări din domeniul culturii scrise, astfel cum este acesta definit la art.1-3 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise.

 

 

* În cazul în care pentru un domeniu anume nu se distribuie sume alocate, bugetul se redistribuie spre celelalte domenii, procentual.

* Solicitanţii vor depune o declaraţie pe proprie răspundere că activităţile nu sunt generatoare de profit.

F  –  finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă:

-          programele/ proiectele/ acţiunile culturale care nu au fost prinse în calendarul local  al manifestărilor culturale, a căror urgenţă este determinată de faptul că urmează a se desfăşura la o dată apropiată solicitării şi nu se pot încadra în termenul stabilit pentru desfăşurarea procedurilor de selecţie;

-          solicitări urgente pentru evitarea degradării patrimoniului cultural al orasului Somcuta Mare si a Tarii Chioarului.

PROIECTE NEELIGIBILE

Următoarele tipuri de activităţi sunt neeligibile:

-          activităţi generatoare de profit;

-          activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

COSTURI ELIGIBILE:

COSTURI CE POT FI  LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

Bugetul este atât o estimare a costurilor, cât şi un plafon maxim al „costurilor eligibile". Se atrage atenţia solicitantului asupra faptului că aceste costuri eligibile trebuie să fie costuri justificabile şi nu pot lua forma unor sume forfetare/sume globale (cu excepţia costurilor de transport, cazare şi a costurilor indirecte).

O recomandare generală pentru solicitant este aceea că, în procesul de verificare ce precede semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, să nu apară probleme care necesită schimbarea bugetului propus. Această verificare poate duce la solicitarea de clarificări suplimentare şi, acolo unde este cazul, Autoritatea Contractantă poate impune reducerea bugetului.

Este prin urmare în interesul solicitantului să prezinte un buget realist şi cu un raport optim cost/beneficiu.

Categorii de cheltuieli eligibile:

-          cheltuieli de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural precum costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări servicii, premii şi altele asemenea;

-          achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural; (max. 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate);

-          cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale participanţilor/ invitaţilor alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate;

-          cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor (max. 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate)

-          diurna acordată în condiţiile legii;

-          cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural (max. 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate).

Costuri directe eligibile

       Costurile eligibile din cererea de finanţare propusă trebuie să respecte Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale şi trebuie:

-          să fie necesare pentru realizarea acţiunii, să fie prevăzute în Contractul anexat prezentului Ghid  şi să fie în  conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi un raport optim cost/beneficiu;

-          să fi fost realmente efectuate de beneficiar în perioada de implementare a acţiunii conform cererii de finanţare aprobate;

-          să fi fost înregistrate în  contabilitatea  Beneficiarului sau  partenerilor Beneficiarului,  să fie  identificabile  şi verificabile,  să fie dovedite  prin originalele documentelor justificative.

            Documentele justificative solicitate vor fi prezentate în copii ştampilate şi certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al organizaţiei .

Toate documentele prezentate spre decontare vor fi semnate şi ştampilate cu menţiunea “ ÎN CONFORMITATE CU ORIGINALUL, ACEASTĂ CHELTUIALĂ NU A MAI FOST DECONTATĂ LA UN ALT FINANŢATOR”.

COSTURI NEELIGIBILE

Următoarele costuri sunt neeligibile:

-          datorii şi provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;

-          dobânzi datorate;

-          cheltuieli curente ale organizaţiei (administrative, salarii);

-          cheltuieli finanţate din alte surse;

-          pierderi de schimb valutar;

-          costurile pregătirii proiectului  nu vor fi acoperite din finanţarea nerambursabilă şi nu trebuie incluse în bugetul proiectului;

-          aporturi care reprezintă contribuţie în natură (ex: teren, proprietate imobiliară fie că  este integrală sau parţială, bunuri de folosinţă îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);

-          cheltuieli pentru dezvoltarea infrastructurii solicitantului cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului.

Bugetul proiectului va fi prezentat după modelul din Anexa 2 la prezentul ghid.

!!!. Costurile vor fi incluse în buget cu TVA-ul aferent.

 

PROCEDURILE SPECIFICE PENTRU COMPLETAREA UNUI FORMULAR

Solicitanţii trebuie să înainteze formularul cererii de finanţare nerambursabilă anexat prezentului Ghid (Anexa 1), de asemenea disponibil la Consiliul Local al orasului Somcuta Mare si pe site-ul Consiliul Local al orasului Somcuta Mare, www.somcutamare.ro.

Solicitanţii trebuie să respecte cu grijă formularul de cerere şi ordinea paginilor. Solicitările de proiecte trebuie să fie legate (împreună cu anexele) astfel încât paginile să nu poată fi desprinse.

Prima pagină a Cererii de finanţare trebuie să fie vizibilă şi numai <Numele Solicitantului> trebuie scris de către solicitant.

Solicitanţii trebuie să depună cererile completate în limba română.

               Cererile de finanţare nerambursabilă completate de mână nu vor fi acceptate.

                Documentele care însoţesc Cererea de finanţare nerambursabilă trebuie anexate în ordinea descrisă mai jos.

 Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie să fie însoţite obligatoriu de următoarele documente:

 1. 1.       formularul de solicitare a finanţării nerambursabile - Anexa 1,
 2. 2.       bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului/acţiunii culturale - Anexa 2
 3. 3.       documentaţia privind fundamentarea devizului general al programului sau proiectului  cultural propus;
 4. 4.       dovada existentei surselor de finanţare proprii şi/sau oferite de terţi:

-       extras de cont;

-       scrisori de intenţie;

-       contracte de sponsorizare;

-       alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terti.

 1. 5.       raport privind activitatea solicitantului în ultimul an (dacă nu este nou înfiinţată );
 2. 6.       hotărâre a consiliului director al asociaţiei, fundaţiei sau organizaţiei neguvernamentale  solicitante, din care  să reiasă că solicitantul nu are obligaţii restante către alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
 3. 7.       actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale organizaţiei solicitante, precum şi actele adiţionale, după caz;
 4. 8.       certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare  ale   dobândirii personalităţii juridice;
 5. 9.       ultimele situaţiile financiare anuale, înregistrate la direcţia finanţelor publice;
 6. 10.    ultimul extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii cererii;
 7. 11.    certificatul de înregistrare fiscală;
 8. 12.    dovada plăţii impozitelor şi taxelor la bugetul de stat şi la bugetele locale (dacă e  cazul) şi a contribuţiei la asigurările sociale de stat;
 9. 13.    documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte instituţii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, daca este cazul;
 10. 14.    alte documente relevante privind activitatea semnificativă a asociaţiei, fundaţiei, organizaţiei neguvernamentale;
 11. 15.    declaraţie pe proprie răspundere că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare  sau  lichidare  ori  se  află  deja în  stare  de  dizolvare  sau lichidare;
 12. 16.    declaraţia de imparţialitateAnexa 5 şi declaraţia – pentru infracţiunea de fals;\
 13. 17.    declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca solicitantul finantarii nerambursabile, in cazul realizarii de venituri ca urmare a implementarii proiectului, va folosi in totalitate aceste venituri pentru atingerea scopului si a obiectivelor, astfel incat activitatea sa nu genereze profit;
 14. 18.    cv-ul coordonatorului de proiect.

 Solicitantul mai poate ataşa şi alte documente justificative, care îi pot ajuta pe evaluatori să-şi formeze o imagine mai clară asupra proiectului.

În cazul în care documentaţia nu este completă, Autoritatea finanţatoare va solicita prezentarea documentelor lipsă, în termen de maxim 48 de ore de la data înştiinţării în scris a solicitantului.

În cazul în care solicitantul nu prezintă documentele în timpul maxim alocat, cererea este automat respinsă.

UNDE ŞI CUM SE TRIMIT CERERILE DE FINANŢARE ?

Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, recomandat, prin poşta, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată şi semnătură) la adresa indicată mai jos :

Adresa pentru trimiterea prin poştă, mesagerie expresă sau personal:

Primaria Orasului Somcuta Mare strada Somes nr 17

               Solicitările de  finanţare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau  trimise la alte adrese, ori peste termenul limită indicat în anunţul de participare, nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite astfel cum au fost depuse (plic închis).

               Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se depune în două exemplare - ORIGINAL ŞI COPIE, incluse în acelaşi plic închis la Secretariatul Primariei orasului Somcuta Mare camera 3. Fiecare exemplar va fi legat separat, cu paginile numerotate şi va conţine un opis, pentru a uşura evaluarea. Plicul se va completa după modelul de mai jos:

 

PRIMARIA ORASUILUI SOMCUTA MARE

STRADA SOMES Nr.17

JUDETUL MARAMURES

 

 

 

 

                                                  

                                         SOLICITARE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ANUL 2017

                                                                                  DOMENIUL CULTURĂ

                                                          A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare

                           NUMELE Şl ADRESA COMPLETĂ A SOLICITANTULUI

 

                Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din Cererea de finanţare depusă.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR

Solicitările de finanţare nerambursabilă trebuie depuse până la data stabilită de către autoritatea finanţatoare la următoarea adresă: Primaria Orasului Somcuta Mare, Str. Somes, Nr.17, cam. nr.3

Termenul limită de depunere a documentaţiei :

 Anul in curs, ora 14,00

 

Fiecare plic (cerere de finanţare) va primi un număr de înregistrare unde va fi menţionată şi ora primirii documentelor de către finanţator. Toate cererile de finanţare vor primi un număr de înregistrare şi o confirmare de primire din partea  Autorităţii finanţatoare.

Orice solicitare primită după acest termen limită va fi respinsă în mod automat, chiar dacă ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită sau dacă întârzierea este datorată serviciului de mesagerie.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Întrebările pot fi adresate prin telefon: 0262.280055 sau pe E-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. nu mai târziu de 6 zile înainte de termenul limită pentru primirea propunerilor la adresa de mai jos, indicând clar Programul cultural pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2017.

Pentru orice întrebări vă puteţi Biroului de Achizitii, Proiecte si Investitii din Primaria orasului Somcuta Mare

Întrebările vor primi răspuns nu mai târziu de 4 zile înainte de termenul limită pentru primirea propunerilor.

Condiţii generale aplicabile implementării proiectuluI

 1. Implementarea proiectului va începe din ziua următoare datei semnării contractului de finanţare  sau la o data ulterioara menţionata expres in contract.
 2. Cererea de finanţare, împreună cu anexele, face parte integrantă din contractul de finanţare.
 3. La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate Anexa nr 5 la cererea de finanţare.
 4. Achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări necesare derulării proiectului se vor face cu respectarea   prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice, respectiv Legea nr. 98/2016 priviind achizitiile publice  şi a actelor normative emise în aplicarea acesteia.
 5. Beneficiarul va deschide un cont special pentru operaţiunile aferente proiectului. Contul nu va fi  utilizat pentru alte operaţiuni financiare ale Beneficiarului. La semnarea contractului de finanţare, beneficiarul va prezenta o scrisoare din partea instituţiei bancare, prin care să se certifice deschiderea contului special.
 6. 6.       Beneficiarul este responsabil de implementarea in bune condiţii a proiectului.

 

CRITERIILE DE ACORDARE A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

Programul anual de finanţare a programelor/ proiectelor/acţiunilor culturale va cuprinde cel puţin o sesiune de selecţie de oferte culturale.

Toate solicitările primite vor fi examinate. Dintre solicitările primite, vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:

-          documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele  solicitate;

-          programele/proiectele/ acţiunile sunt din domeniul cultural şi se încadrează în sub-domeniile agreate şi sunt de interes local;

-          există o succesiune logică a activităţilor prin care programul/proiectul/acţiunile cultural va atinge obiectivul ales;

-          programele/proiectele/acţiunile culturale sunt altele decât obligaţiile ori programele minimale pentru activităţile organizate de consiliul local sau instituţiile culturale din subordine;

-          solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contracte de finanţare nerambursabilă anterioare;

-          justificarea programului/proiectului /acţiunii culturale (oportunitatea) în raport cu necesităţile şi priorităţile Consiliului Local al orasului Somcuta Mare;

-          capacitatea organizatorică şi funcţională a asociaţiei, fundaţiei, organizaţiei neguvernamentale fără scop lucrativ, dovedită prin:

-    calitatea serviciilor culturale acordate sau a activităţilor culturale organizate;

-    capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului/proiectului cultural la nivelul propus;

-    căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor;

-    experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi ne guvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.

Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

 1. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat şi bugetul local, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
 2. furnizează informaţii false în documentele prezentate;
 3. a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă,  în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
 4. face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, nu sunt selecţionate asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile neguvernamentale, aflate în una dintre următoarele situaţii:

-          documentaţia prezentată este incompletă;

-          au conturi bancare blocate;

-          nu au respectat un contract de finanţare anterior;

-          au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară.

În cazul în care există un singur participant, procedura de selecţie se repetă.

În cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de finanţare, autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia.

Dacă nici în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câştigător, autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

În ambele situaţii de mai sus, sumele neatribuite rămân la dispoziţia Consiliului Local al orasului Somcuta Mare pentru a fi utilizate conform legislaţiei privind bugetele locale.

 

INFORMAŢII REFERITOARE LA HOTĂRÂREA DE A ACORDA FINANŢĂRI  NERAMBURSABILE

      Pentru selectarea ofertelor culturale se constituie o comisie de selecţie formată in conformitate cu prevederile Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale.

Membrii comisiei se numesc prin hotărâre a Consiliului local, la propunerea ordonatorului principal de credite.

Componenţa nominală a comisiei se face publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.

               Selecţia constă în ierarhizarea ofertelor culturale în funcţie de valoarea, importanţa sau reprezentativitatea acţiunii/proiectului/programului pentru domeniul cultural respectiv, pe baza punctajului acordat de comisie, conform Grilei de evaluare Anexa 6.

               Contestaţiile se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa solicitanţilor a rezultatului selecţiei.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie după aceleaşi reguli ca şi comisia de selecţie. În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi cei care au făcut parte din comisia de selecţie.

               Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

                             Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării rezultatului selecţiei o asociaţie, fundaţie, organizaţie ne guvernamentală nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare, se considera că oferta Consiliului Local al orasului Somcuta Mare nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, in ordinea descrescătoare a punctajului.

 

ALOCAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

(Proceduri de plată)

Finanţările nerambursabile se acordă în baza unui contract încheiat între Primaria orasului Somcuta Mare şi asociaţia, fundaţia organizaţia neguvernamentală selecţionată.

Finanţările nerambursabile se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul autorităţii autorităţi finanţatoare în contul beneficiarului (cont special pentru operaţiunile aferente proiectului), pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare tranşă. Documentele justificative solicitate vor fi prezentate în copii ştampilate şi certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al organizaţiei.

 Beneficiarii finantarii nerambursabile pot solicita de la autoritatea finantatoare un avans de maximum 30 % din valoarea actiunii, proiectului, programului in conditiile prevazute de art. 1 si art. 4 din HG nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice.

Toate documentele prezentate spre decontare vor fi semnate şi ştampilate cu menţiunea “ ÎN CONFORMITATE CU ORIGINALUL, ACEASTĂ CHELTUIALĂ NU A MAI FOST DECONTATĂ LA UN ALT FINANŢATOR”

Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în funcţie de etapele de realizare , raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţilor cuprinse în oferta culturală evaluată, şi se prevăd în contractul de finanţare. Prima tranşă se acordă la semnarea contractului de finanţare. Următoarele tranşe se acordă în baza documentelor justificative privind tranşa anterioară, prezentate de beneficiarul finanţării nerambursabile. Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanţării. Justificarea unei tranşe acordate în baza unui contract de finanţare se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost efectuate în perioada executării contractului.

În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acţiunii, proiectului sau programului cultural beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare documentele justificative pentru ultima tranşă şi raportul final de evaluare.

Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de acordare a finanţării nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii.

Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.

ANEXA 1

CERERE DE FINANŢARE-CADRU

I.Date despre asociaţie/fundaţie/organizaţie

 1.Denumirea şi sediul:

Asociaţia/Fundaţia/Organizaţie........................................................  Localitatea ................................. str. ....................... nr. ..... , sectorul/judeţul Maramureş , codul poştal ..........................., telefon ............................   , fax ...................................

 2.Numărul şi data înscrierii legale:

Dosarul nr. .......................

Sentinţa civilă nr....... din data de  .................................................                        

 3.Structura de conducere a asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei:

a) Date personale ale preşedintelui:

Numele ..............prenumele ............................., data naşterii ........................., actul de identitate CI seria  ....... nr....................  , codul numeric personal ............................ , profesia .................................. , funcţia ............................. , locul de muncă ...................................... , domiciliul: localitatea  ............................................... , sectorul/judeţu Maramures, codul poştal ............ ;

            b) Date personale ale responsabilului financiar:

Numele.....................  prenumele....................., data naşterii .........................., actul de identitate CI seria ..... ..nr.................., codul numeric personal ................................... , profesia ..........................., funcţia..............................domeniul ..................., locul de muncă ...................................., domiciliul: localitatea  ............................................., sectorul/judeţul Maramures , codul poştal ............ ;

4.Membrii asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei, respectiv personalul acesteia:

Numărul total  ......... ,  din care:

- salariaţi 0 ;

- colaboratori0 ;

- voluntari     .......

5.Filialele/sucursalale asociaţiei/fundaţiei/organziaţiei:

..              nu are

(Precizaţi dacă asociaţia/fundaţia/organizaţia are filiale, temeiul juridic în baza căruia au fost înfiinţate acestea, numărul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.)

6.Specificaţi obiectivele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei în domeniul cultural, în conformitate cu statutul:

       Asociatia are abiective cultural patriotice, realizare de spectacole si concerte corale intilniri cu oameni de cfultura si arta.

7.Codul fiscal nr. ................... din data de ........................... , emis de Ministerul Finantelor Publice

8.Numărul contului bancar.....................................................deschis la ....................................................

       Numele persoanelor cu drept de semnătur

9.Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei, pe durata  ultimilor 3 ani financiari:

 Anul                            Venituri                                Cheltuieli

10.Patrimoniul de care dispune asociaţia/fundaţia/organizaţia (mijloace fixe, dotări, echipamente, imobile):

II.Experienţa asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei în domeniul cultural

1.Experienţa anterioară în domeniul cultural:

........................................................................

-          (Menţionaţi, după caz: DA sau NU. Dacă DA, precizaţi programele şi proiectele culturale desfăşurate în anul calendaristic precedent şi în anul curent, precum şi grupul-ţintă, dimensiunea acestuia.)

2.Asociaţia/fundaţia/organizaţia desfăşoară programe şi proiecte culturale:

 

- la nivel local

(Dacă DA, precizaţi localitatea

 

- la nivel de judeţ/judeţe

(Dacă DA, precizaţi judeţul/judeţele.)

 

- la nivel zonal, naţional

(Dacă DA, precizaţi care sunt aceste programe sau proiecte şi datele privind anvergura naţională a acestora

 

- la nivel internaţional

(Dacă DA, precizaţi care sunt aceste programe sau proiecte şi partenerii internaţionali implicaţi în organizarea acestora.)

 

       

3.Serviciile oferite sunt contra cost:

                  NU

(Dacă DA, specificaţi metodologia de stabilire a preţului.)

4.Modalităţile de selecţionare a beneficiarilor:  

5.Calificarea personalului angajat în organizarea proiectului sau programului cultural:

 6. A mai primit asociaţia/fundaţia/organizaţia sprijin financiar din partea altor organizaţii/instituţii pentru programe şi proiecte culturale până în prezent?

         

                (Dacă DA, vă rugăm să precizaţi, în ordinea importanţei, programele/proiectele relevante)

III.Date tehnice privind programul sau proiectul cultural pentru care se solicită subvenţia

   

1.Tipul de program/proiect  ..................

        

2.Localitatea/localităţile în care se derulează programul/proiectul:

...............................

       

3.Oportunitatea programului/proiectului în raport cu priorităţile comunităţii:

            ........................................

(Precizaţi temeiul iniţiativei şi necesităţile la nivel local, zonal, naţional sau internaţional cărora le răspunde            programul/proiectul propus.)

4.Beneficiari

               a) Beneficiarii ..........................

               b) Grupul-ţintă: 

-    vârsta medie;      

-    numărul de persoane

-    modalităţile de selecţionare a beneficiarilor.

5.Durata în timp:

                a) În cazul programelor:  ...............

               b) În cazul proiectelor

      6.Descrierea programului/proiectului

         .................................................................

 

7.Resurse umane implicate în organizarea programului/proiectului:

                Numărul total .... , din care:

-          personal de conducere  ...

-          personal de execuţie ...

-          salariaţi .............................................................................................................. ;

-          colaboratori ........................................................................................................ ;

-          voluntari        ...

8. Date privind coordonatorul programului/proiectului:...

     (Dacă este cazul, specificaţi dacă acesta mai are un alt contract de muncă sau o convenţie civilă de prestări de servicii, precum şi locul de muncă.)

 

Numele ............. prenumele ........................, profesia ..................... , funcţia .......................... , locul de muncă ......................................., domiciliul: localitatea....................  str. .... nr. ...... , sectorul/judeţul  Maramures. , telefonul de acasă .............................., codul poştal ................................

9.Patrimoniul asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei (numai acea parte a patrimoniului angajată în derularea programului/ proiectului):

 1. patrimoniul mobil
 2. b) patrimoniul imobil costumatia cforala

(Specificaţi situaţia juridică şi tehnică a acestora, anexând acte doveditoare şi planuri ale spaţiilor, cu precizarea utilităţilor.)

 1. alte mijloace fixe din dotare ..........................................................................................................................................

10.Modalităţi concrete de colaborare şi parteneriat:

 1. a) parteneri la nivel local, judeţean, naţional:  .......................
 1. b) parteneri externi
 2. c)  (Precizaţi statutul juridic, precum şi responsabilităţile partenerilor. Dacă o altă instituţie/fundaţie/asociaţie/organizaţie este partener în programul/proiectul dumneavoastră, este obligatoriu să prezentaţi statutul acesteia şi actul de constituire. Prezentaţi în copie convenţiile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastră.)

     11.Criteriile de evaluare a programului/proiectului propus:.

     .........................................

     12.Rezultate preconizate:

     ...........................................

     13.Posibilităţi privind continuarea programului/proiectului după încetarea perioadei de subvenţionare.

      ...........................................

      14. Alte surse de finanţare:

      ............................................

                                                                              (Menţionaţi numele finanţatorilor şi contribuţia acestora.)

       IV.Subvenţia solicitată de la bugetul local ................ lei

                                    

ANEXA  2

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al programului/proiectului /acţiunii culturale

Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia neguvernamentală  ..............................................

Programul/proiectul /acţiunea culturală  ................................................................

Data şi locul desfăşurării  ........................................................................................

Denumirea indicatorilor

Total

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

VENITURI - TOTAL (1+2+3), din care:

         

1. Contribuţia beneficiarului (asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei neguvernamentale) (a+b+c+d), constând din:

         

     a) contribuţie proprie

         

     b) donaţii (dacă este cazul)

         

     c) sponsorizări (dacă este cazul)

         

     d) alte surse (se vor nominaliza):

......................................................................................

.....................................................................................

         

2. Subvenţii primite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 245/2001 (a+b):

         

a) de la bugetul de stat

         

b) de la bugetul local

         

3. Dobânzi aferente disponibilităţilor în cont provenite din subvenţii

         

CHELTUIELI - TOTAL,

din care:

         

1. Fond de premiere pentru participanţi

         

2. Onorarii cuvenite participanţilor

         

3. Remuneraţii colaboratori

         

4. Cheltuieli materiale şi servicii,

din care:

         

4.1. cazare, transport şi masă pentru participanţi

         

4.2. manifestări specifice:

         

4.2.1. închirieri de spaţii şi aparatură

         

4.2.2. acţiuni promoţionale şi de publicitate

         

4.2.3. tipărituri

         

5. Alte cheltuieli (se vor nominaliza):

         

5.1 Trofee festival

         

5.2   Multiplicarea CD „Vin colindatorii” 

         

 

Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/ organizaţiei neguvernamentale,

Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/ organizaţiei neguvernamentale,

   

                                                           

Ştampila

Data ................./.............................                                                                                             

ANEXA  3

CONTRACT

Nr. ___________ din ____________

PRIVIND PROGRAMUL LOCAL PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL PRIMARIEI ORASULUI SOMCUTA MARE A PROGRAMELOR, PROIECTELOR ŞI ACŢIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2017

CAPITOLUL I : PĂRŢILE

              

Judetul Maramures, reprezentat prin  Buda Gheorghe Ioan  , în calitate de Primar al orasului Somcuta Mare cu sediul în Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, judeţul Maramureş, tel. 0262280055, codul fiscal 3694829, cont RO                    ,             deschis la Trezoreria Baia Mare, denumită în continuare autoritate finanţatoare,

şi

……………………………..cu sediul în localitatea ................................, str. .............,  nr. .............., judeţul ........................, tel/fax......................., înregistrată în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. .......... din ............ a Tribunalului ..................., codul fiscal nr. .............. din ........................, având contul nr. ..................................... deschis la ......................., reprezentată de ......................, cu funcţia de             , având calitatea de coordonator de program, şi ..................., responsabil financiar, denumită în continuare beneficiar,

În baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2008 şi în baza H.C L Somcuta Mare nr. .................,

au convenit încheierea prezentului contract.

CAPITOLUL II : OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiv a acţiunilor/activităţilor din cadrul programului, ..........................., prevăzute în Anexa 1.

Art.2. Instituţia finanţatoare repartizează beneficiarului suma de ......................... lei pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.

CAPITOLUL III: DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de  __________.

CAPITOLUL IV: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

           Art.4.(1) finanţării  are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1;
 2. să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală a programului, acţiunii/activităţilor prevăzute la art. 1;
 3. să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor potrivit destinaţiei stabilite prin contract aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 4. să emită facturi pentru sumele solicitate, inclusiv pentru avans;
 5. în situaţia solicitării scrise de acordare a unui avans de maxim 30%, acesta va fi decontat în maxim 45 zile de la acordare şi va prezenta un Raport de justificare a avansului, însoţit de copii certificate în conformitate cu originalul, ale documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate;
 6. ulterior decontării avansului, va prezenta spre decontare Rapoarte intermediare însoţite de copii certificate în conformitate cu originalul, ale documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate, din a căror valoare consiliul judeţean va deconta 90%, diferenţa de 10% fiind considerată contribuţie proprie;
 7. să prezinte în termen de cel mult  30 de zile de la finalizarea acţiunii, proiectului sau programului cultural, Raportul final de activitate, precum şi copii ale documentelor justificative ale ultimelor  cheltuieli efectuate în perioada de executare a contractului ( în situaţia în care nu s-a solicitat toată suma);
 8. să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin modalităţile convenite între părţi ;
 9. să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 10. să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu ;
 11. să respecte procedurile de achiziţii din fonduri publice conform reglementărilor legale în vigoare şi să aibă în vedere prevederile art. 8 aliniatul (5) din OG nr. 2/2008, conform căruia „finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit ”.
 12. ultima transa nu poate fi mai mica de 15% din totalul finanţării.

       (2)Toate documentele prezentate spre decontare vor fi semnate şi ştampilate cu menţiunea: „ÎN CONFORMITATE CU ORIGINALUL, ACEASTĂ CHELTUIALĂ NU A MAI FOST DECONTATĂ LA UN ALT FINANŢATOR”.

Art. 5 Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale;
 2. să plătească suma prevăzută la art. 2 astfel:

-          în avans, maxim 30% din valoarea contractului, acţiunii, activităţii, în baza solicitării scrise din partea beneficiarului, în care va preciza că documentele justificative pentru decontare vor fi aduse în maxim 45 de zile de la primirea avansului; în caz contrar se sistează tranşele următoare, iar beneficiarul pierde dreptul de a solicita restul sumelor prevăzute în contract.

-          90 % din contravaloarea documentelor justificative menţionate la art. 4, lit (f) în limita disponibilităţilor şi a repartizării pe trimestre a creditelor bugetare pentru anul 2016;

 1. c)       în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

 

CAPITOLUL V : RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 6. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare;

                            (2) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de acordare a finanţărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condiţiile legii;

            (3) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este  supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.7 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VI: LITIGII

Art.8. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.

Art.9. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii, Curtea  de Conturi având calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii non profit finanţate din fondurile publice şi asupra structurii neguvernamentale.

Art.10. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

Art.11. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional. Ultima modificare a contractului printr-un act adiţional poate fi făcută cu 30 de zile înaintea finalizării contractului.

Art.12. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul contract.

Art.13.  Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru structura neguvernamentală.

                AUTORITATEA FINANŢATOARE                                                           BENEFICIAR

           -----------------------------------------------------------                                       ----------------------------------------

                        reprezentant legal                                                                              reprezentant

ANEXA 1 LA CONTRACT

 

Beneficiar

Activităţile din cadrul programului/ proiectului/acţiunii culturale..............................

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Natura cheltuielilor

Nr. de participanţi

Costul acţiunii

- lei (RON) -

Alte menţiuni

Total

90% C.C.L.

10% Contribuţie

proprie

 

               
 

TOTAL

           

Beneficiar

 

----------------------------------------------------------------------------------

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

ANEXA 4

FORMULAR

pentru raportări intermediare şi finale

Contract nr. 

Data încheierii contractului

Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia

-    adresa

-    telefon/fax

Denumirea programului cultural

Data înaintării raportului  

Instituţia, numele, funcţia persoanei care a primit raportul 

I. Raport de activitate

1.Descrierea pe scurt a activităţilor culturale desfăşurate până la data întocmirii raportului: Vezi raportul anexat

(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului cultural şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.)

2.Realizarea activităţilor propuse:   Activitaţile au fost realizate în timpul planificat.

(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU

Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract)

3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:................................................................................................................................

(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.)

4.Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural

(Explicaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural.)

5.Alte comentarii (după caz):.......................................................................................................................................................

II. Raport financiar

1.Date despre asociaţia/fundaţia/organizaţia subvenţionată:

- cont bancar nr                                                                                                                                                                          - persoana cu drept de semnătură

2. Date despre subvenţie:

-          valoarea subvenţiei de la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor sau de la bugetul judeţean ori local, în conformitate cu contractul încheiat  lei

-          valoarea subvenţiei cumulate la data întocmirii raportului ..............................................................................................

-          dobânzile bancare (cumulate pentru perioada respectivă) .............................................................................................

-          soldul în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont ....................................................................

-          soldul în casă la începutul perioadei raportate ................................................................................................................

-          soldul în lei la sfârşitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont .....................................................................

3. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.

4.Se anexează în copie balanţa şi bilanţul contabil.

5.Situaţia centralizatoare pentru fiecare c

                                     RAPORT DE CHELTUIELI AL PROIECTULUI

Categoria de cheltuieli

Numărul documentului justificativ

Unitatea care a emis documentul

Data

Suma

Ce reprezintă

Transport         

    

   TOTAL            ACTIUNE

                                

 

6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului cultural (program şi realizări în conformitate cu structura prezentată în Anexa nr. 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei              

                                                                                                           (numele, prenumele şi semnătura)

Coordonatorul programului/proiectului /acţiunii culturale      

                                                                                                            (numele, prenumele şi semnătura)

Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei        

                                                                                                             (numele, prenumele şi semnătura)

                                       

  Ştampila.........................

Data ...................

ANEXA 5

 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE

               

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele Consiliului Local aqo orașului Șomcuta Mare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

                Subsemnatul......................................................................................... ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum acesta este definit mai sus şi de asemenea, mă oblig să informez Consiliul Judeţean Maramureş despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Semnătura şi ştampila:

DECLARAŢIE

Subsemnatul ............................................................... , domiciliat în localitatea .................................................. , str. ........................................................ nr. ..... , bl .... , ap .... , sectorul/judeţul ..................................... , codul poştal ......................, posesor al actului de identitate .......... seria ........ nr. .................................. , codul numeric personal ...................................................... , în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei .........................................., declar că am luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situaţii:

a) în incapacitate de plată;

b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;

c) nu am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;

d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;

e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Semnătura..........................                                                                       

Data ..................

 

 

DECLARAŢIE

 

 

 

Subsemnatul..................................................................domiciliat în ............................................................................ str. ..............................................,nr..............................., posesor al C.I. seria..........,nr.................................. declar pe proprie răspundere că în data de........................................... am depus un proiect de finanţare nerambursabilă, pentru programe/proiecte /acţiuni culturale, înregistrat sub nr. ........................................, şi am completat datele solicitate potrivit Ghidului aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. .........../................

               Declar de asemenea că nu am alte documente pentru susţinerea proiectului, datele cuprinse în plicul închis fiind cele ce pot fi luate în considerare de Comisia de selecţie pentru aprecierea ofertei, asumându-şi responsabilitatea pentru eventuala declarare ca neeligibil a proiectului, ca urmare a nedepunerii tuturor documentelor sau completării defectuoase a cererii de finanţare.

Semnătura..............................

Data................/..................................

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE

- pentru membrii comisiei de evaluare -

Subsemnatul ....................................................................... deţin, ca membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor culturale înaintate comisiei.

Declar prin prezenta că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu cererile de acordare a subvenţiilor pentru finanţarea integrală sau parţială a proiectelor/programelor culturale, înaintate Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale.

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi nu voi vota cu privire la proiectul în cauză.

Semnătura..............................

Data................/..................................

Anexa 6

 

GRILA DE EVALUARE

Nume evaluator

 

Data completării grilei de evaluare

 

Nume aplicant

 

Titlul proiectului

 

Numărul de referinţă al proiectului

 

Suma solicitata

 

Secţiunea

Punctaj Maxim

Cererea de Finanţare

1. Relevanţă

30

 

1.1 Cât de relevantă este propunerea pentru obiectivele generale şi specifice ale prezentei  cereri de proiecte?  Notă: Un punctaj de 5 (foarte bun) va fi obţinut doar dacă propunerea se adresează  cel puţin unui obiectiv specific stabilit prin Ghidul Solicitantului

5

 

1.2 Cât este de relevantă propunerea pentru necesităţile percepute în zonă?

5

 

1.3 Cât de clar sunt definite şi bine alese grupurile ţintă? (definire precisă a grupurilor ţintă)

5

 

1.4 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupurilor ţintă propuse? Cât de clar sunt descrişi beneficiarii direcţi şi cât de adecvată este propunerea pentru nevoile identificate?

5

 

1.5 Cât de coerente, adecvate şi practice sunt activităţile proiectului? (gradul de corelare cu obiectivele proiectului, cu rezultatele şi nevoile grupurilor ţintă şi cu aspectele practice privind desfăşurarea proiectului)

5

 

1.6 In ce măsura propunerea conţine elemente specifice generatoare de valoare adăugată, precum: abordări inovative, modele de bună practică , egalitatea de şanse

5

 

 

2. Capacitate financiară şi operaţională

20

 

2.1 Solicitantul are experienţă în management de proiect?

5

 

2.2 Solicitantul are expertiză tehnică si capacitate administrativa? (cunoaşterea problematicii care trebuie tratată, personalul, echipamentul etc.)

10 (5x2)

 

2.3 Solicitantul are surse de finanţare stabile şi suficiente

5

 

 

3. Metodologie

20

 

3.1.  Cât de coerent este proiectul propus?  (în particular, reflectă analiza problemelor implicate, ia în considerare factorii externi, face posibilă  o evaluare?)

5

 

3.2. Planificarea activităţilor este clară şi realizabilă? (în concordanţă cu durata proiectului şi cu constrângerile bugetului/mijloacelor)

10 (5x2)

 

3.3.Propunerea conţine indicatori obiectiv verificabili pentru măsurarea rezultatelor proiectului?

5

 

 

 4. Durabilitate/Continuitate

15

 

4.1 Probabilitatea ca proiectul să aibă un impact tangibil asupra grupurilor ţintă (îmbunătăţire efectivă a situaţiei grupurilor ţintă).

10( 5x2)

 

4.2 Rezultatele scontate ale proiectului propus sunt durabile?

 - financiar si instituţional (cum vor fi finanţate in continuare? exista dovada continuării activitatilor după terminarea proiectului?) sau: - pentru acţiuni/evenimente (impactul scontat al acţiunii asupra grupului ţinta este bine calculat? acţiunea poate avea efecte durabile?)

5

 

 

 5. Buget şi raportul cost-eficienţă

15

 

5.1 Cât de clar şi de detaliat este bugetul? În ce măsură este satisfăcător echilibrul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate?

10 (5x2)

 

5.2 Cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului? (justificarea cheltuielilor)

5

 

 

Punctaj Total Maxim

100

Semnătura evaluatorului

 

         

Evaluarea calitativa consta in acordarea unui punctaj pe fiecare subsecţiune din cele 5 secţiuni ale grilei de evaluare, pe o scara de la 0 la 5, după cum urmează:

                Informaţie inexistenta:        0 puncte

                Foarte slab:                          1 punct

                Slab                                       2 puncte

                Acceptabil                            3 puncte

                Bun                                        4 puncte

                Foarte bun                            5 puncte

 

FOARTE IMPORTANT:

 1. 1.             Daca punctajul total pentru Secţiunea 1 „Relevanta”, este mai mic de 15 puncte, propunerea nu se evaluează mai departe.
 2. 2.             Daca punctajul total pentru Secţiunea 2 „Capacitate financiara si operaţională” este mai mic de 12 puncte, propunerea nu se evaluează mai departe.

Punctajul total al proiectului se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare din cele 5 secţiuni. Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al proiectului.

 

Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face in ordinea descrescătoare a punctajelor, in limita bugetului aprobat

Proiectele care au obţinut un scor de minim 55 de puncte vor constitui lista de rezerva a proiectelor recomandate pentru finanţare, în perioada aceluiaşi an bugetar. Proiectele de pe lista de rezerva vor primi finanţare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe măsură ce fondurile vor deveni disponibile, prin suplimentari de buget si/sau realocări apărute in timpul implementării proiectelor aprobate.

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.