HOTARAREA NR. 7 / 2017

privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, primarul Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Biroul Juridic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se propune spre aprobare “Ghidul solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului”,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, 

Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a), pct. (6) art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba “Ghidul solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului”, cuprins in anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Serviciul Economic si Biroul Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

 

 

 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

 

SOMCUTA MARE

23.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvorum:  15  consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0  voturi,  Abtineri 0 voturi

 

 

 

 

 

ANEXA  Nr. 1 la H.C.L. nr. ………. / _______

 

GHIDULUI SOLICITANŢILOR

 

 

 

pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sportiv

 

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul:

-          Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

-          Ordinului  Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130 din 28 martie 2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport, cu completările şi modificările ulterioare

-          Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare

-          Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

-          HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizii publice/acordul cadru din Legea nr. 98/2016

-          Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-          Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

-          H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

SCOP ŞI DEFINIŢII

Acest Ghid stabileşte regulile privind acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sportiv, solicitanţilor: structuri sportive (cluburi sportive, asociaţii judeţene pe ramură de sport) şi fundaţii (care au prevăzut în statut activitate sportivă), recunoscute în condiţiile legii, cu personalitate juridică română, din Orasul Somcuta Mare.

Acest ghid este elaborat în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi cu celelalte dispoziţii legale în materie.

Prezentul ghid al solicitanţilor, are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziilor autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordate din bugetul local al Orasului Somcuta Mare.

În înţelesul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

 1. a)      Activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;
 2. b)      Autoritatea finanţatoare – Orasul Somcuta Mare.
 3. c)       Beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
 4. d)      Cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă - Anexa nr. 8 din prezentul ghid;
 5. e)       Contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Orasul Somcuta Mare şi beneficiar - Anexa I din prezentul ghid;
 6. f)        Finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
 7. g)      Fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Orasului Somcuta Mare.
 8. h)      Solicitant structuri sportive (cluburi sportive, asociaţii judeţene pe ramură de sport) şi fundaţii (care au prevăzut în statut activitate sportivă), recunoscute în condiţiile legii, cu personalitate juridică română, din Orasul Somcuta Mare.
 9. i)        Activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive;
 10. j)        Acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit. sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive;
 11. k)       Competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei;
 12. Competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România:
 • competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;
 • competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;
 • competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;
 • competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal;
 1. m)    Competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări;
 2. n)      Alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;
 3. Alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii;
 4. p)      Susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA);
 5. Antrenor - persoană calificată care se ocupă de pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor şi abilităţilor sportive spre înalta performanţă sportivă;
 6. Organizaţii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive.

DOMENIU DE APLICARE

Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare, pentru activităţi din domeniul sportiv.

Sunt considerate de utilitate publică şi pot primi finanţare nerambursabilă, proiecte în cadrul următoarelor programe:  

 

-          „Promovarea sportului de performanţă” – în vederea valorificării aptitudinilor individuale şi colective într-un sistem organizat de selecţie, pregătire, competiţie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei.

-          „Sportul pentru toţi” – în vederea menţinerii stării de sănătate şi consolidare a socializării cetăţenilor, prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.

Regimul juridic instituit prin prezentul ghid, nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor prezentului ghid, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului şi nici pentru cheltuieli care se constituie într-o formă sau alta în remuneraţie pentru membrii solicitantului.

PRINCIPII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

 1. a)      libera  concurenţărespectiv asigurarea  condiţiilor pentru  ca  persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condiţiile legii;
 2. b)      eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor  tehnice şi financiare pentru atribuirea  contractului  de finanţare nerambursabilă;
 3. c)       transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
 4. d)      tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de  selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică  ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a  i se atribui contractul respectiv;
 5. e)       excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate, urmărind realizarea unui interes general, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
 6. f)        neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
 7. g)      cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului;
 8. anualitatea contractului în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local al Orasului Somcuta Mare.

ELIGIBILITATE

Orasul Somcuta Mare acordă finanţare nerambursabilă solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părţi.

Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie:

 • să fie structuri sportive (cluburi sportive, asociaţii judeţene pe ramură de sport) şi fundaţii (care au prevăzut în statut activitate sportivă), recunoscute în condiţiile legii, cu personalitate juridică română, având sediul în Orasul Somcuta Mare;
 • să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz;
 • să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;
 • să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
 • să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
 • să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
 • să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
 • să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii ;
 • să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
 • să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • documentaţia proiectului să fie completă sau să o completeze, la cererea Autorităţii finanţatoare, în termenul prevăzut în prezentul ghid.

 

Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

 • nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile către diferite bugete (buget de stat şi buget local);
 • furnizează informaţii false în documentele prezentate;
 • a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă,  în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
 • face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • se află în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită finanţare nerambursabilă;
 • a prezentat declaraţii inexacte la o selecţie de proiecte anterioară;
 • nu a completat documentaţia proiectului la cererea Autorităţii finanţatoare, în termenul prevăzut în prezentul ghid;
 • a depăşit termenul limită de înregistrare a documentaţiei, la sediul Autorităţii finanţatoare, indicat în anunţul de participare;

Solicitanţii pot acţiona individual sau în parteneriat pentru realizarea şi implementarea proiectului propus. În cazul depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în parteneriat, este obligatorie completarea şi semnarea unei Declaraţii de parteneriat – Anexa nr. 6.  Partenerii trebuie sa fie organizaţii relevante pentru domeniul proiectului propus şi să îndeplinească separat de solicitant criteriile de eligibilitate.

Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal.

În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă pentru acelaşi domeniu sau pentru domenii diferite, de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective.

În vederea participării la o procedură de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte Autorităţii finanţatoare, sub sancţiunea eliminării, o declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent – Anexa nr. 9

PREVEDERI  BUGETARE

 

Suma alocată în anul ……………… pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sportiv, stabilită prin H.C.L: nr. … /………….. este de……………………..  lei.

 

Orasul Somcuta Mare acordă finanţare nerambursabilă în limita a maxim 90% din valoarea totală a proiectului.

 

Co-finanţarea proiectelor, de către beneficiar, trebuie să fie de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Durata unui proiect trebuie să se  încadreze în anul bugetar, dar nu mai târziu de 31 decembrie  ......

INFORMAREA PUBLICĂ ŞI TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

 

Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢĂRII

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la procedura de atribuire a contractelor de finanţare.

Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor.

Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Autoritatea finanţatoare, cuprinde următoarele etape:

 1. publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
 2. publicarea anunţului de participare;
 3. înscrierea candidaţilor;
 4. transmiterea documentaţiei;
 5. prezentarea propunerilor de proiecte;
 6. verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
 7. evaluarea propunerilor de proiecte;
 8. comunicarea rezultatelor;
 9. depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora;
 10. încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
 11. publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două exemplare. Fiecare exemplar va fi legat în plic separat pe care se va menţiona „ORIGINAL” sau „COPIE”; paginile documentaţiei vor fi numerotate, semnate de către reprezentantul solicitantului şi ştampilate; de asemenea, fiecare plic va conţine un opis al documentelor, în vederea uşurării parcurgerii acestora precum şi a procesului de evaluare a solicitărilor.

Cele două plicuri (original si copie) se vor introduce într-un singur plic, pe care se va lipi o etichetă completată după modelul de mai jos:

 

Orasul Somcuta Mare

Str. Somes nr. 17

Cod postal 437335

Judeţul Maramureş

 

Solicitare de finanţare nerambursabilă pentru anul ………………

 

DOMENIUL SPORT

 

NUMELE Şl ADRESA COMPLETĂ A SOLICITANTULUI

 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia depusă.

Forme de transmitere a documentaţiei:

 • prin poştă, în formula „recomandat şi cu confirmare de primire” pe adresa: Orasul Somcuta Mare, Str. Somes, nr. 17, Somcuta Mare, cod 437335, acestea urmând să fie înregistrate la biroul “Registratură” din cadrul Primăriei Orasului Somcuta Mare;
 • predate personal la Orasul Somcuta Mare, Str. Somes, nr. 17, Somcuta Mare, cod 437335, Biroul Registratura, parter.

Notă:

Solicitările de finanţare trimise prin orice alte mijloace (fax, e-mail, altele asemenea) sau  trimise la alte adrese, ori peste termenul limită indicat în anunţul de participare, nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite solicitanţilor aşa cum au fost depuse, fără a fi deschise.

 

Documentaţia de solicitare a finanţării trebuie depusă în termenul stabilit de Autoritatea finanţatoare, termen care este specificat în anunţul de participare.

Orice solicitare primită după termenul limită stabilit de autoritatea finanţatoare, va fi respinsă în mod automat, chiar dacă ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită sau dacă întârzierea este datorată serviciului de mesagerie.

 

Limba de completare a cererilor de finanţare este limba română.

Cererile de finanţare trebuie completate electronic, nefiind acceptate cererile completate de mână.

Documentaţia solicitanţilor va cuprinde, în mod obligatoriu actele de mai jos. Aceste acte vor respecta ordinea de mai jos, fiecare document fiind separat printr-o copertă:

 

 1. Cererea de finanţare nerambursabilă  - Anexa nr. 1.
 2. Declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor impuse de Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene – Anexa nr. 2 – această declaraţie trebuie completată şi de către eventualii parteneri ai solicitantului.
 3. Declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general – Anexa nr. 3
 4. Raport de activitate pentru anul anterior – vizat de Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Maramureş – Anexa nr. 4
 5. Tabel nominal cu sportivii componenţi ai loturilor naţionale, vizat de către federaţiile de specialitate şi/sau de Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Maramureş – numai pentru sportul de performanţă
 6. Acţiunile/activităţile din cadrul proiectului – Anexa A
 7. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul  proiectului – Anexa B
 8. Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului – Anexa C
 9. Declaraţie de parteneriat – Anexa Nr. 6 – dacă proiectul se realizează în parteneriat
 10. Declaraţie pe proprie răspundere în conformitate cu Legea nr. 350/2005 – Anexa Nr. 9
 11. Statut sau Act de înfiinţare – în copie, cu semnătura şi ştampila reprezentantului autorizat a structurii solicitante.
 12. Certificatul de Înregistrare în Registrul Persoanelor Juridice Fără Scop Patrimonial
 13. Certificatul de Identitate Sportivă (CIS) – (excepţie pentru fundaţii).
 14. Cluburile sportive care solicită finanţare în cadrul programului „Sportul pentru Toţi” vor prezenta dovada afilierii la Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” Maramureş şi trebuie să aibă înscris în CIS ramura „Sportul pentru Toţi”.
 15. Dovada privind afilierea la ramura de sport pentru care solicită finanţarea, vizată de federaţia de specialitate (excepţie pentru fundaţii).
 16. Certificat de Înregistrare Fiscală – în copie.
 17. Bilanţul contabil la data de 31 decembrie a anului precedent – (contul de profit şi pierderi, balanţa anuală pentru ultimul an financiar) vizat de organul fiscal competent.
 18. Certificat fiscal de la Birul Venituri al Primăriei Orasului Somcuta Marecare atestă că solicitantul nu are obligaţii exigibile la bugetul local.
 19. Certificat fiscal valabil de la Administraţia Financiară – care atestă că solicitantul nu are obligaţii exigibile la bugetul de stat.
 20. Dovada contribuţiei proprii de minim 10% (extras de cont, contract de sponsorizare)
 21. Copii după diplome sau clasamente oficiale.
 22. CV-ul managerului şi al echipei de proiect.

Solicitantul mai poate ataşa şi alte documente justificative, care pot ajuta la formarea unei imagini mai clare asupra proiectului.

În cazul în care documentaţia nu este completă, Autoritatea finanţatoare va solicita prezentarea documentelor lipsă, în termen de maxim 48 de ore de la data înştiinţării în scris a solicitantului.

 

În cazul în care solicitantul nu prezintă documentele solicitate în timpul maxim alocat, cererea este respinsă.

CRITERIILE DE ACORDARE A FINANŢĂRII NERAMBURSABILE

 

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:

-          documentaţia care însoţeşte cererea de finanţare nerambursabilă conţine toate elementele  solicitate şi a fost depusă în termenul menţionat în anunţul de participare;

-          proiectele sunt din domeniul sportiv;

-          există o succesiune logică a activităţilor prin care proiectul va atinge obiectivul ales;

-          solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin contracte de finanţare nerambursabilă anterioare.

 

EVALUAREA CERERILOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

Cererile de finanţare nerambursabilă vor fi examinate şi evaluate de către o comisie de evaluare. Fiecare membru al comisiei de evaluare va semna o declaraţie de imparţialitate – Anexa Nr. 10. Comisia hotărăşte prin votul majorităţii membrilor.

Evaluarea proiectelor se face în două etape:

ETAPA 1:       Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

 

Denumirea solicitantului

 

Statut legal

 

Data înfiinţării

 

Partener (dacă este cazul)

Nume:

Titlul proiectului

 
 

DA

NU

Termenul limită de depunere a documentaţiei a fost respectat

   

S-a utilizat formularul potrivit de cerere de finanţare nerambursabilă

   

Propunerea este redactată în limba română

   

Este inclusă o copie alături de original

   

Fiecare partener a completat şi semnat o declaraţie de parteneriat conform Anexei Nr. 6 din ghidul de finanţare

   

Bugetul proiectului este prezentat în formatul solicitat

   

Durata proiectului se încadrează până la sfârşitul anului calendaristic

   

Solicitantul a completat şi semnat toate declaraţiile specificate în ghidul de finanţare

   

Contribuţia solicitantului este de minim 10% din valoarea proiectului

   

Documentaţia solicitanţilor cuprinde toate actele solicitate

   

Solicitantul este eligibil

   

Partenerul este eligibil

   

Proiectul are legătură cu programele pentru care se poate acorda finanţare

   

În cererea de finanţare solicitantul a descris clar tipurile de activităţi şi costurile aferente acestora

   

ETAPA 2:             Evaluarea calităţii proiectelor

Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele sportive este următoarea:

SPORTUL DE PERFORMANŢĂ

Nr. crt.

CRITERIU DE EVALUARE

PUNCTAJ

 1.  

Anvergura proiectului

30

1.1 Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, naţional, internaţional

10

1.2 Categoriile de vârstă cărora se adresează proiectul (copii, juniori, seniori) în raport cu sistemul valoric al competiţiei

10

1.3 Încadrarea proiectului pe ramură de sport (olimpic sau neolimpic)

10

 1.  

Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv local

20

 1.  

Experienţa solicitantului în managementul de proiect şi capacitatea de administrare a proiectului

5

 1.  

Rezultatele proiectului

10

 1.  

Număr de sportivi legitimaţi

15

 1.  

Număr de sportivi selecţionaţi în loturile naţionale

5

 1.  

Buget

10

6.1 Raportul cheltuieli estimate – rezultate aşteptate este realist şi în concordanţă cu activităţile planificate

5

6.2 Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare - cost

5

 1.  

Continuitatea proiectului

5

 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

100

SPORTUL PENTRU TOŢI

Nr. crt.

CRITERIU DE EVALUARE

PUNCTAJ

 1.  

Anvergura proiectului

20

1.1 Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, naţional, internaţional

10

1.2 Număr estimat de beneficiari direcţi

5

1.3 Număr estimat de beneficiari indirecţi

5

 1.  

Relevanţa proiectului

25

 1.  

Fezabilitatea proiectului

20

 1.  

Rezultatele şi impactul proiectului

20

4.1 Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor

10

4.2 Impactul şi rezultatele aşteptate sunt pozitive şi concludente pentru contextul sportiv local

10

 1.  

Buget

10

5.1 Raportul cheltuieli estimate – rezultate aşteptate este realist şi în concordanţă cu activităţile planificate

5

5.2 Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare - cost

5

 1.  

Continuitatea proiectului

5

 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

100

NOTĂ: Numai proiectele cu un punctaj minim de 60 de puncte vor fi propuse spre finanţare.

În cazul în care există un singur participant, procedura de selecţie se repetă.

În cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de finanţare, autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia.

Dacă nici în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câştigător, autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

În ambele situaţii de mai sus, sumele neatribuite rămân la dispoziţia Consiliului Local Somcuta Mare pentru a fi utilizate conform legislaţiei privind bugetele locale.

 

                CONTESTAŢII

Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra rezultatelor evaluării Comisiei de selecţie a proiectelor şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în maxim 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului selecţiei.

                Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea lor, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor numită prin hotărâre a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

                Soluţia dată de comisia de contestaţii este definitivă şi nu poate fi contestată.

                Hotărârea Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare cu privire la proiectele finanţate şi sumele alocate acestora, respectiv proiectele respinse, va fi adoptată după soluţionarea contestaţiilor, dacă acestea există, şi, ulterior comunicată, solicitanţilor de finanţare nerambursabilă.

                ÎNCHEIEREA ŞI DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Contratul se încheie între Orasul Somcuta Mare şi solicitantul selecţionat, conform Anexei I – Contract de finanţare nerambursabilă – la prezentul ghid, în maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecţie a proiectelor.

Parte integrantă din contract sunt Anexa A, Anexa B şi Anexa C.

Implementarea proiectului va începe din ziua următoare datei semnării contractului de finanţare  sau la o dată ulterioară menţionată expres în contract.

La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, beneficiarul finanţării este obligat să semneze o Declaraţie de imparţialitate – Anexa nr. 3.

Beneficiarul este responsabil de implementarea în cele mai bune condiţii a proiectului.

Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării scrise prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.  Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.

În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale de către structura sportivă finanţată, aceasta este obligată ca în termen de 15 zile calendaristice să returneze finanţatorului sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe/proiecte de interes public.

Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii de finanţare nerambursabilă datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri la bugetul local.

Modificarea acţiunilor/activităţilor prevăzute în contract

 

Beneficiarul finanţării poate solicita modificarea acţiunilor/activităţilor prevăzute în contractul de finanţare, în ceea ce priveşte data, locaţia şi sumele aprobate în liniile bugetare ale acelor acţiuni/activităţi, înainte ca acestea să se desfăşoare. Modificarea liniilor bugetare este posibilă numai prin redistribuirea sumelor între liniile bugetare prevăzute iniţial. Condiţia de bază pentru aceste modificări este aceea că suma alocată prin contract aferentă acţiunii/acţiunilor ce se doresc a fi modificate, să rămână aceeaşi. 

Utilizarea economiilor realizate în cadrul unor acţiuni/activităţi finalizate

Utilizarea economiilor obţinute în urma finalizării unor acţiuni/activităţi: aceste economii pot fi utilizate la acţiuni/activităţii viitoare care au fost cuprinse în contract sau la acţiuni/activităţii viitoare care nu au fost cuprinse în contract dar care se regăsesc în cererea de finanţare depusă de către Beneficiar . 

În oricare din situaţiile mai sus enunţate, condiţia de bază pentru utilizarea economiilor este aceea ca suma alocată prin contract, să rămână aceeaşi.

Notă:

Se consideră economie, utilizarea chibzuită a sumelor repartizate pe liniile de cheltuială din cadrul acţiunilor/activităţilor cuprinse în contractul de finanţare precum şi economiile rezultate în urma obţinerii unor preţuri mai reduse la bunuri/servicii sau ca urmare a obţinerii unor sponsorizări.

Nu se consideră economie sumele care nu au fost decontate Beneficiarului ca urmare a realizării de către acesta a unor deconturi defectuoase.

 

Utilizarea sumelor necheltuite ca urmare a nerealizării unor acţiuni/activităţi cuprinse contract

Există posibilitatea ca unele acţiuni/activităţi cuprinse în contractul de finanţare să nu se realizeze, fie din motive obiective ce ţin de Beneficiar, fie ca urmare a anulării unor acţiuni/competiţii sportive la care Beneficiarul urma să participe. În această situaţie, sumele alocate acestor acţiuni/activităţi vor putea fi redistribuite la alte acţiuni/activităţi cuprinse în contractul de finanţare sau prin introducerea în contract a altor acţiuni/activităţi care au fost cuprinse în cererea de finanţare. Condiţia de bază este aceea ca suma alocată prin contract, să rămână aceeaşi.

În oricare din situaţiile de mai sus, în vederea obţinerii aprobării Instituţiei finanţatoare, Beneficiarul va adresa orice solicitare de modificare în scris, înainte ca aceasta să îşi producă efectele.  Solicitarea va fi înregistrată la Primăria Orasului Somcuta Mare şi va conţine:

-          justificarea propunerii de modificare

-          prezentarea acţiunii/acţiunilor ce urmează a fi modificate: se va prezenta: forma iniţială prevăzută în contract şi forma modificată (păstrându-se acelaşi mod de explicitare a categoriilor de cheltuieli bugetare)

-          în cazul introducerii unei noi acţiuni/activităţi în proiect, aceasta se va prezenta conform specificaţiilor din Anexa A şi Anexa B la contract.

În cazul acceptării modificărilor de către Autoritatea finanţatoare, se va încheia un Act Adiţional la contractul de finanţare.

RAPORTARE ŞI CONTROL

Pe parcursul derulării contractului de finanţare, Beneficiarul finanţării  are obligaţia să întocmească şi transmită Instituţiei finanţatoare, rapoarte după cum urmează:

 

-          raportarea privind avansul va fi depusă de către Beneficiar în termen de 30 zile calendaristice de la data plăţii acestuia de către Autoritatea finanţatoare, înainte de solicitarea oricărei tranşe următoare; în absenţa decontării sumelor primite în avans, Autoritatea finanţatoarea nu va acorda Beneficiarului nici o tranşă ulterioară din contract raportat  la acţiunile/activităţile şi cheltuielile efectuate.

-          raportarea intermediară pe acţiuni/activităţi, va fi depusă înainte de solicitarea oricărei tranşe următoare, în vederea justificării tranşei anterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea acţiunii/activităţii, în caz contrar Autoritatea Finanţatore poate refuza plata aferentă decontului depus cu întârziere; rapoartele intermediare vor cuprinde o secţiune narativă şi o secţiune financiară, conform Anexei Nr. 5 din ghidul din finanţare

-          raportarea finală va fi depusă în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea ultimei activităţi, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie a anului în curs, şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect, precizându-se atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Orasului Somcuta Mare – se va utiliza formularul din Anexa Nr. 5.

 

Sumele aferente activităţilor/acţiunilor depuse spre decontare, vor fi decontate de către Autoritatea finanţatoarea în procent de 100% numai dacă documentele din decont sunt complete şi corecte, altfel se va considera decont parţial.  Sumele rămase nedecontate se vor deconta ulterior în baza justificării acestora conform prevederilor din ghidul de finanţare, pentru fiecare tip de cheltuială eligibilă.

Autoritatea finanţatoare nu va elibera Beneficiarului ultima transă a finanţării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care Beneficiarul este obligat să le depună la sediul Autorităţii finanţatoare în termenul prevăzut în aliniatul precedent.

Depunerea şi înregistrarea rapoartelor se va face la Primăria Orasului Somcuta Mare.

Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

Dosarul conţinând raportul final al programului/proiectului trebuie păstrat timp de 5 (cinci) ani în arhiva Beneficiarului de finanţare, pentru un eventual audit ulterior.

INSTRUCŢIUNI FINANCIARE

 

 • Toate plăţile ce se vor derula în legătură şi în cadrul contractului de finanţare, se vor efectua prin contul Beneficiarului declarat la semnarea contractului.
 • Documentele justificative în baza cărora se va face decontarea, vor fi prezentate în copie aşa cum este prevăzut la fiecare tip de cheltuială eligibilă; pe fiecare copie a documentelor se va face menţiunea În conformitate cu originalul. Această cheltuială nu a mai fost decontată la un alt finanţator”, menţiune urmată de semnătura şi ştampila  Beneficiarului.
 • Orice plată mai mare de 5.000,00 lei se va efectua numai prin ordin de plată.
 • Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, din sumele obţinute prin contractul de finanţare nerambursabilă, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Acordare de avansuri -  Autoritatea finanţatoare poate acorda un avans în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă, într-un procent de până la 30% din valoarea acestuia:

-          sumele acordate în avans se vor plăti în baza unei cereri a Beneficiarului - Anexa Nr. 7 şi trebuie justificate de către Beneficiar, în termen de 30 zile calendaristice de la data plăţii acestuia de către Autoritatea finanţatoare, înainte ca acesta să solicite o nouă tranşă din contractul de finanţare;

-          sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate de către Beneficiar şi nejustificate de acesta prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la solicitarea unei noi tranşe, vor fi recuperate de către Autoritatea finanţatoare şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate;

-          în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii din contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către Autoritatea finanţatoare se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării;

-          sumele reprezentând avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fonduri publice.

 • Facturile şi chitanţele emise de către furnizori trebuie să poarte numele şi datele de identificare ale Beneficiarului de finanţare.
 • Data la care se emit facturi pe numele Beneficiarului, pentru cheltuielile prezentate la decont  trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii/programului/proiectului prevăzute în contractul de finanţare.
 • Se acceptă la decont facturi fiscale neînsoţite de documente justificative, cu condiţia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumei decontate de către Autoritatea finanţatoare, Beneficiarul să prezinte acesteia, documentele justificative pentru facturile achitate. În caz contrar, Autoritatea finanţatoarea nu va elibera tranşa următoare.
 • În cazul în care costurile la finalul acţiunii/proiectului/programului sportiv sunt mai mici decât cele estimate în contractul de finanţare, contribuţia finanţatorului se va diminua proporţional.
 • Nu se vor accepta spre decontare cheltuieli de natura băuturi alcoolice, ţigări, altele asemenea.

PROMOVAREA PROIECTULUI

Beneficiarul are obligaţia de a face referire explicită pe toate materialele şi produsele care au legătură cu proiectul şi sunt obţinute pe parcursul derulării acestuia, la următoarea expresie: „Proiect realizat cu sprijinul Orasului Somcuta Mare”

 În caz contrar, Beneficiarul va fi penalizat de către Autoritatea finanţatoare cu 5% din valoarea ultimei tranşe sau a tranşei unice atunci când Beneficiarul finanţării desfăşoară în program o singură acţiune/activitate.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Solicitanţii care au nelămuriri sau întrebări suplimentare se pot adresa Biroului/Serviciului ……………………………………………  astfel:

-          prin fax la numărul ………………………………………….

-          prin e-mail la ………………………………………………..

dar nu mai târziu de 6 zile înainte de termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare nerambursabilă.

Întrebările solicitanţilor pot fi adresate şi telefonic biroului/serviciului mai sus menţionat, răspunsul la acestea urmând a fi transmis solicitanţilor nu mai târziu de 4 zile înainte de termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare nerambursabilă.

FORME DE COMUNICARE

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii.

Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

 1. scrisoare prin poştă;
 2. telegramă;
 3. telex;
 4. telefax;
 5. electronică.

Autoritatea finanţatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele de comunicare de la literele B – D, are obligaţia de a retransmite documentele respective în cel mult 24 de ore şi sub formă de scrisoare prin poştă.

În cazul în care documentele sunt transmise în formă electronică, acestora le sunt aplicate prevederile legale referitoare la semnătura electronică.

ANEXA Nr. 1

Solicitantul ................................................................................

Nr. ........................  din ........................... /……………………

Cerere de finanţare nerambursabilă

Anul ………

-          DATE PRIVIND SOLICITANTUL  

1. Denumirea solicitantului ........................................................................................................................

2. Adresa .....................................................................................................................................................

3. Certificat de identitate sportivă nr. ..........................................................................................................

4. Cont nr. .................................................., deschis la ...............................................................................

5. Cod fiscal ................................................................................................................................................

-          Alte date de identificare:..........................................................................................................................

   Telefon .............................................. Fax ...................................................................................

    E-mail …………………................... Web .................................................................................

-          Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii  sportive, telefon) ...................................................................................................................................

7.1.  Manager Proiect ......................................................................................................................

-          Responsabil financiar  .............................................................................................................

7.3.  Responsabil cu probleme tehnice ............................................................................................

7.4.  Alţi membri, după caz .............................................................................................................

B) DATE PRIVIND PROIECTUL

1. Denumirea proiectului  ............................................................................................................................

2. Scopul ......................................................................................................................................................

3. Obiective specifice ..................................................................................................................................

4. Rezultate aşteptate ……………………………………………………………………………………..

5. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului  .................................................................................................

6. Perioada de derulare/acţiune/activitate  ..................................................................................................

7. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate  ..................................................................................................

8. Beneficiari (numărul şi structura, vârstă)/acţiune/activitate

-          beneficiari direcţi...................................

-          beneficiari indirecţi...................................

9. Grupul ţintă ………………………………………………………….

Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos.

Nr. crt.

Programul, proiectul, acţiunea/activitatea,

categoriile de cheltuieli)

Valoarea totală

din care

suma solicitată din fonduri publice

venituri proprii ale structurii sportive

1.

I. Programul ................................................................

total .............................................................................

1. Proiectul ..................................................................

1.1. Acţiunea/activitatea .............................................

total .............................................................................

din care: ......................................................................

-

-

-

(se detaliază pe categorii de cheltuieli)

1.2. Acţiunea/activitatea .............................................

total .............................................................................

din care: ......................................................................

-

-

     

 

C) RESURSE UMANE ŞI FINANCIARE ALE STRUCTURII SPORTIVE, ANGRENATE ÎN REALIZAREA ACŢIUNILOR/ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTULUI

-          Resurse umane

 1. 1.1.             Nr. de personal salariat – total ..............., din care antrenori (pentru cluburile sportive)

....................

Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) .....................................................

 1. 1.3.             Număr de sportivi legitimaţi pe secţii .............................................................................................
 2. 1.4.             Număr de sportivi în loturi naţionale ……………………………………………………………..

Nr. de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport a mun. Baia Mare .........................

1.5.        Nr. de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport a municipiului

Baia Mare ........................................................................................................................................

2. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent – total .......................................................... lei, din care:

-          donaţii, sponsorizări ................................................................................................................... lei

-          venituri din activ. Economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) ……... lei

-          cotizaţii, taxe, penalităţi etc. ....................................................................................................... lei

-          alte venituri ................................................................................................................................ lei

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent – total ............................................ lei , din care:

-          donaţii, sponsorizări ................................................................................................................... lei

-          venituri din activ. Economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) ........... lei

-          cotizaţii, taxe, penalităţi etc. ....................................................................................................... lei

-          alte venituri ................................................................................................................................ lei

D) PARTENERI

Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră în parte.  Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetele locale.

 

PARTENER 1

Denumirea legală completă

 

Statut juridic

 

Cod fiscal

 

Adresă oficială

 

Persoană de contact

 

Număr de telefon

 

Număr de fax

 

Adresă de e-mail

 

Website

 

Experienţă în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

 

Rolul şi implicarea în pregătirea şi derularea proiectului propus

 

 

Declaraţia de parteneriat a partenerului/partenerilor (Anexa Nr. 6) se va anexa la cererea de finanţare.

ANEXA Nr. 2

 

 

 

DECLARAŢIE

În baza Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006

Subsemnaţii….............................................................................., reprezentanţi legali ai structurii sportive ...............................................................................,  declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, respectiv:

 1. este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
 2. a publicat, în extras, în termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ......, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub numărul .......... ( în cazul structurilor sportive de utilitate publică) sau, după caz, a depus situaţia financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul  fiscal precedent, înregistrată sub numărul......din..............
 3. nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu Autoritatea finanţatoare;
 4. nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
 5. informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;
 6. nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor proprii;
 7. se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
 8. nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare  ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 9. nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;
 10. nu a beneficiat / a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la instituţia .........................., în sumă de .......................... lei .

Data ............................

 

Reprezentanţi legali:

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

ANEXA Nr. 3

 

 

 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE

în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

           

 

 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele Consiliului Local Somcuta Mare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

                Subsemnatul, ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum acesta este definit mai sus şi de asemenea, mă oblig să informez Consiliul Local Somcuta Mare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

               

Data ............................

 

 

Reprezentanţi legali:

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

ANEXA Nr. 4

 RAPORT DE ACTIVITATE 

pentru anul anterior

Denumirea completă a structurii sportive:

 __________________________________________________________________________________

str. _______________________, nr. _____, nr. telefon: _______________nr. fax ________________, e-mail ______________________ Cod Fiscal: _________________ CIS _______________________ Cod IBAN: _______________________________, deschis la ________________________________

Resurse umane ale structurii sportive:

 

Număr de personal salariat – total ____, din care antrenori (pentru cluburile sportive) _____

 1. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) ________
 2. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii _________
 3. Număr de sportivi nelegitimaţi (grupe de începători) pe secţii _________

Raport de activitate (raport narativ) – va cuprinde următoarele date:

-              Descrierea pe scurt a activităţilor sportive desfăşurate până la data întocmirii raportului

-              Rezultate obţinute în  anul anterior

-              Competiţii organizate în anul anterior

Rezultate obţinute în anul competiţional anterior:

 

Obiective

realizate/ secţie

Campionat Naţional

Cupa României

Campionat Balcanic

Campionat/Cupă Europeană

Campionat/ Cupă

Mondială

Alte

competiţii

seniori

           

juniori I

           

juniori II

           

juniori III

           

Finanţări obţinute în anul precedent:

 

-          Denumirea finanţatorului: …………………..

-          Valoarea finanţării: …………………………

-          Durata derulării proiectului finanţat: ……………………

 

Data ............................

Reprezentanţi legali:

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

 

                               VIZĂ,

Direcţia Judeţeană ptr. Sport şi Tineret

a Judeţului Maramureş

                                                                                                              ANEXA I

CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

 privind finanţarea acţiunilor/activităţilor

din cadrul Programului …………………………………………… în anul ……………….

CAPITOLUL I: Părţile

 

Orasul Somcuta Mare cu sediul în Somcuta Mare, Str. Somes, nr. 17, Judeţul Maramureş, Cod Fiscal 3694829, Cont _____________________ deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin …………………………….., în calitate de ………………………. Şi prin ………………………….., în calitate de ……………………………….., denumită în continuare AUTORITATEA FINANŢATOARE,

şi

 

Beneficiarul finanţării ……………………………………………….. cu sediul în localitatea ………………………………, Str. ………………… nr. ……., Judeţul ……………………., Telefon ………………………………, Fax ………………………, Certificat de Identitate Sportivă nr. ……………………, Cod Fiscal ………………., Cont …………………………………………, deschis la ……………………………………………….., reprezentată prin …………………………… în calitate de …………………………….şi prin …………………………………. În calitate de Responsabil financiar, denumită în continuare BENEFICIAR,

În baza dispoziţiilor:

-          Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

-          Ordinului  Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130 din 28 martie 2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport, cu completările şi modificările ulterioare

-          Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare

-          Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

-          HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizii publice/acordul cadru din Legea nr. 98/2016

-          Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-          Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

-          H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL II: Obiectul şi valoarea contractului

Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiv a acţiunilor/activităţilor din cadrul programului sportiv ………………………..., prevăzute în Anexa A la prezentul contract de finanţare.

Art. 2. Autoritatea finanţatoare repartizează structurii sportive suma de ………………….. lei pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.

               

CAPITOLUL III: Durata contractului

Art. 3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie …...

CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art.4. Beneficiarul  are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute în Anexa A la contractul de finanţare, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în Anexa B la contractul de finanţare şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 2. să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în Anexa C la contractul de finanţare;
 3. să promoveze Autoritatea finanţatoare pe parcursul derulării proiectului, conform precizărilor din ghidul de finanţare din secţiunea „promovarea proiectului”, făcând dovadă în acest sens. În caz contrar, Beneficiarul va fi penalizat de către Autoritatea finanţatoare cu 5% din valoarea ultimei tranşe sau a tranşei unice atunci când Beneficiarul finanţării desfăşoară în program o singură acţiune/activitate;
 4. să permită persoanelor delegate de Autoritatea finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
 5. să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a proiectului;
 6. să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare rapoarte de activitate, conform prevederilor ghidului de finanţare, secţiunea „Raportare şi control”;
 1. să restituie Instituţiei finanţatoare sumele primite în avans dacă acesta nu a fost decontat la termenul prevăzut în ghidul de finanţare sau dacă acesta nu se justifică prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, înainte de solicitarea unei noi tranşe din contract;
 2. în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii din contract pentru care s-a acordat avans, Beneficiarul se obligă să plătească Instituţiei finanţatoare dobânzile şi penalităţile de întârziere existente pentru creanţele bugetare percepute de aceasta şi calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării;
 1. să restituie Instituţiei finanţatoare, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 2. să permită utilizarea, în scop necomercial, de către Autoritatea finanţatoare a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mişcare, a sportivilor care participă la acţiunile finanţate;
 3. să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliat;
 4. să promoveze spiritul de masor, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract;
 5. să respecte în întregime prevederile stabilite în ghidul de finanţare;
 6. conform H.C.L. Nr. 458/2008, să permită accesul gratuit la manifestările sportive aflate în organizare proprie pe raza municipiului Baia Mare, pentru  următoarele categorii: preşcolari, elevi, studenţi şi pensionari;
 7. beneficiarul se obligă ca, prin acţiunile/activităţile desfăşurate, să nu aducă atingere mediului înconjurător;
 8. dacă Beneficiarul are în structură echipe de juniori, acesta are obligaţia de a oferi drept de preemţiune structurilor sportive, din aceeaşi ramură sportivă, deţinătoare de echipe de seniori, făcând dovadă în acest sens, atunci când i se solicită aceasta de către Autoritatea finanţatoare.

Art.5. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale;
 2. să vireze în contul beneficiarului suma prevăzută la art. 2, astfel:

-          în avans, ........... lei, din valoarea contractului (până la 30% din valoarea contractului), în baza cererii înaintate de către Beneficiar;

-          restul sumei prevăzute la art.2 va fi virată de către Autoritatea finanţatoare, în termen de până la 90 de zile de la data prezentării documentelor prevăzute la art. 4, lit. f.  Decontările se vor efectua parţial sau integral, numai în baza documentelor justificative, aşa cum sunt prevăzute în ghidul de finanţare şi dacă sunt corecte ;

 1. să penalizeze Beneficiarul cu 5% din valoarea ultimei tranşe sau a tranşei unice, în situaţia în care acesta nu respectă prevederile Art. 4,  lit. c din prezentul contract;
 2. să recupereze de la Beneficiar sumele reprezentând plăţi în avans, dacă acesta nu a fost decontat la termenul prevăzut în ghidul de finanţare sau dacă acesta nu se justifică prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la solicitarea unei noi tranşe, şi să restituie aceste sume bugetului din care au fost avansate;
 3. în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii din contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către Autoritatea finanţatoare se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării;
 4. în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract de către Beneficiar, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

CAPITOLUL V: Răspunderea contractuală

Art. 6.

(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art.4, lit. f, Autoritatea finanţatoare are dreptul să refuze decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia acţiunilor/activităţilor respective, dacă întârzierea depunerii deconturilor nu este justificată.

(3) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii de finanţare nerambursabilă datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri la bugetul local.

CAPITOLUL VI: Încetarea contractului

Art. 7   Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

-          în cazul în care realizarea obiectului contractului este evident imposibilă;

-          la expirarea termenului contractului;

-          forţă majoră;

-          cu acordul scris şi semnat al părţilor;

-          prin reziliere.

Art. 8 Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării scrise prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.  Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.

În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale de către Beneficiar acesta este obligat ca în termen de 15 zile calendaristice să returneze Instituţiei finanţatoare sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe/proiecte de interes public.

Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, Beneficiarul de finanţare nerambursabilă datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri la bugetul local.

CAPITOLUL VII: Forţa majoră

Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.  Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

CAPITOLUL VIII: Litigii

Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.

CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale

Art. 11. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de Autoritatea finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.

Art. 12. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditori independenţi/comisii de evaluare.

Art. 13. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

Art. 14. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul scris şi semnat al părţilor, modificarea clauzelor consemnându-se într-un act adiţional.

Art. 15. Parte integrantă din prezentul contract sunt următoarele documente:

-          Anexa A – acţiunile/activităţile din cadrul proiectului

-          Anexa B – bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului

-          Anexa C – scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului

Art. 16. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru Autoritatea finanţatoare şi un exemplar pentru beneficiar.

Autoritatea finanţatoare

Beneficiar

ORASUL SOMCUTA MARE

…………………………………………….

Conducătorul instituţiei

Reprezentant legal

Compartimentul financiar – contabil

Responsabil financiar

Viză CFP

 

Compartimentul juridic

 

 ANEXA A

Beneficiar ...................................................................................................................................................

Acţiuni/activităţi din cadrul:

Proiectului .................................................................................................................................................

Programul ..................................................................................................................................................

Nr.

crt.

Denumirea acţiunii/activităţii

Locul de desfăşurare

Perioada acţiunii

Număr de participanţi

Costul acţiunii

- lei -

Alte menţiuni

 

           

 

Data ............................

 

 

Reprezentanţi legali:

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

                                                           

ANEXA B

Beneficiar ...................................................................................................................................................

Bugetul Acţiunii/activităţii din cadrul:

Proiectului .................................................................................................................................................

Programul ..................................................................................................................................................

  .................... – lei –

 

Nr. crt.

Acţiunea/activitatea/categoriile de cheltuieli

Valoare totală

din care

din fonduri publice

din veniturile proprii ale structurii sportive

1.

Acţiunea/activitatea ..............................................................

Total ...................., din care:

a) .......................................................................

b) .......................................................................

[a), b), .................- categorii de cheltuieli, de exemplu:

- cazare: 10 persoane x „….” Lei/noapte x  „…” nopţi cazare

- masă: 10 persoane x „…” lei/pers. x „…” zile

c) alte cheltuieli (se vor nominaliza):

- ……………………

- …………………...

- …………………..

     

2.

Acţiunea/activitatea ..............................................................

Total ...................., din care:

a) .......................................................................

b) .......................................................................

[a), b), .................- categorii de cheltuieli, de exemplu:

- cazare: 10 persoane x „….” Lei/noapte x  „…” nopţi cazare

- masă: 10 persoane x „…” lei/pers. x „…” zile

c) alte cheltuieli (se vor nominaliza):

- ……………………

- …………………...

- …………………..

 

     

 

TOTAL:

 

 

 

     

Data ............................

 

 

Reprezentanţi legali:

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

ANEXA C

 

 

 

 

Beneficiar ...................................................................................................................................................

Bugetul Acţiunii/activităţii din cadrul:

Proiectului .................................................................................................................................................

Programul ..................................................................................................................................................

A)   Scopul  ……………………………………………………………………………………………….

B)   Obiective  -    obiectivul general: …………………………................................................................

       -     obiective specifice: …..................................................................................................

C)   Indicatori

               C1   Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură):

a)…..................................................................................................................................................

b)…..................................................................................................................................................

       C2 Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):

a)…..................................................................................................................................................

b)…..................................................................................................................................................

     C3    Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

a)…..................................................................................................................................................

b)…..................................................................................................................................................

Data ............................

 

 

Reprezentanţi legali:

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ŞI FINALE

Contract nr. _______ din ____________

Denumirea completă a structurii sportive:

 __________________________________________________________________________________

str. _______________________, nr. _____, nr. telefon: _______________nr. fax ________________, e-mail ______________________ Cod Fiscal: _________________ CIS _______________________ Cod IBAN: _______________________________, deschis la ________________________________

Data înaintării raportului __________________

-          Raport de activitate (raport narativ):

- Descrierea pe scurt a activităţilor sportive desfăşurate până la data întocmirii raportului

- Realizarea activităţilor propuse (în caz de nerealizare menţionaţi cauzele)

- Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate

- Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului sportiv

- Alte comentarii (după caz , ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.)

II. Raport financiar – se vor anexa în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (aşa cum sunt prevăzute în ghidul de finanţare), prezentându-se şi un centralizator al acestor cheltuieli, după modelul de mai jos:

 

Nr. crt.

 

 

Acţiunea/activitatea/categoriile de cheltuieli

Valoare

– lei -

 

Nr. şi seria documentului justificativ

 

 

Observaţii

 

TOTAL

din veniturile proprii ale structurii sportive

 

din fonduri publice

 1.         1.  

Acţiunea/activitatea __________________________________

a) cheltuiala ...

         

b) cheltuiala ...

         

c) cheltuiala ...

         

...

         

TOTAL acţiune/activitate

       
 1.         2.  

Acţiunea/activitatea __________________________________

a) cheltuiala ...

         

b) cheltuiala ...

         

c) cheltuiala ...

         

...

         

TOTAL acţiune/activitate

       

Data ............................

 

 

 

 

 

 

Reprezentanţi legali:

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

Anexa Nr. 6

DECLARAŢIE DE PARTENERIAT

Un parteneriat este o relaţie esenţială între două sau mai multe organizaţii, care presupune împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea finanţatoare.  Pentru a asigura o derulare uşoară a proiectului, Autoritatea finanţatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, menţionate mai jos:

 1. Toţi partenerii au citit formularul de cerere şi au înţeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finanţare nerambursabilă să fie înaintată Autorităţii finanţatoare.
 2. Toţi partenerii au citit contractul standard de finanţare nerambursabilă şi au înţeles care vor fi obligaţiile care le revin pe parcursul derulării proiectului de către solicitant.
 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi şi săi informeze în totalitate asupra evoluţiei proiectului.
 4. Toţi partenerii trebuie să primească copii ale rapoartelor transmise către Autoritatea finanţatoare.
 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activităţi, etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea finanţatoare.  În cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toţi partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea finanţatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit şi consimţit asupra conţinutul proiectului înaintat Autorităţii finanţatoare.  Ne angajăm să acţionăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul şi data ……………………

Nume

 

Organizaţie

 

Funcţie

 

Semnătura şi ştampila

……………………………

Nume

 

Organizaţie

 

Funcţie

 

Semnătura şi ştampila

……………………………

Fiecare partener va primi un exemplar al declaraţiei de parteneriat

Anexa nr. 7

 

 

Antetul structurii sportive

Nr. de înregistrare

Data

 

CERERE DE ACORDARE A AVANSULUI

 

 

Subsemnatul/a ……………………… reprezentant al …………………………………… (denumirea structurii sportive), solicit plata sumei de ……………….. lei, reprezentând avans în cadrul contractului de finanţare nr. ………… din  data ……………….

Suma solicitată în avans va fi utilizată pentru următoarele cheltuieli necesare derulării proiectului:

-          …………………………….

-          …………………………….

-          …………………………….

-          …………………………….

-          …………………………….

-          …………………………….

Conform precizărilor din ghidul de finanţare, ne obligăm să decontăm suma primită în avans, în termen de 30 zile calendaristice de la data plăţii acestuia de către Autoritatea finanţatoare, înainte de solicitarea unei noi tranşe din  contractul de finanţare.

Totodată, ne obligăm să restituim Instituţiei finanţatoare suma primită în avans dacă aceasta nu a fost decontată la termenul prevăzut în ghidul de finanţare sau dacă aceasta nu se justifică prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, înainte de solicitarea unei noi tranşe din contract.  Înţelegem că recuperarea sumelor de către Autoritatea finanţatoare se va face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării.

Reprezentant legal

 

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

Anexa Nr. 8

CHELTUIELI ELIGIBILE

 

Doar cheltuielile eligibile pot fi luate în considerare pentru costul total al proiectului. Aceste cheltuieli sunt specificate în detaliu, în secţiunea care urmează. Prin urmare, bugetul este atât o estimare a cheltuielilor, cât şi un plafon maxim al cheltuielilor eligibile. Se atrage atenţia solicitantului asupra faptului că aceste cheltuieli eligibile trebuie să fie justificabile şi nu pot lua forma unor sume forfetare/sume globale (cu excepţia cheltuielilor de transport, cazare şi a cheltuielilor indirecte).

O recomandare generală pentru solicitant este aceea ca, în procesul de verificare ce precede semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, să nu apară probleme care necesită schimbarea bugetului propus. Această verificare poate duce la solicitarea de clarificări suplimentare şi, acolo unde este cazul, Autoritatea Contractantă poate impune reducerea bugetului.

Este prin urmare în interesul solicitantului să prezinte un buget realist şi cu un raport optim cost/beneficiu.

Cheltuielile eligibile din cererea de finanţare trebuie:

-          să fie necesare pentru realizarea proiectului şi să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi un raport optim cost/beneficiu;

-          să fie efectiv efectuate de beneficiar în perioada de implementare a proiectului conform cererii de finanţare;

-          să fie înregistrate în contabilitatea Beneficiarului şi/sau partenerilor Beneficiarului, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin originalele documentelor justificative.

 

 

Tipuri de cheltuieli eligibile şi documentele necesare decontării acestora

Cheltuieli de reclamă şi publicitate – acest tip de cheltuială se va efectua numai din contribuţia proprie a beneficiarului

În această categorie se pot încadra următoarele produse: tipărituri (afişe, programe, flyere, diplome, altele asemenea), bannere, mash-uri, roll-up-uri, panouri publicitare, altele asemenea, spoturi publicitare audio/video, anunţuri în media tipărită şi on-line, realizare şi întreţinere pagină web proprie în legătură şi pe perioada derulării proiectului, inscripţionări pe echipamente şi materiale sportive, etc.

Co ocazia realizării acestui tip de cheltuială, Beneficiarul este obligat să promoveze imaginea Autorităţii finanţatoare conform precizărilor din ghidul de finanţare, secţiunea „promovarea proiectului”.  În vederea obţinerii acceptului din partea Autorităţii finanţatoare, Beneficiarul va prezenta acesteia macheta tuturor materialelor, înainte ca acestea să fie produse.

NOTĂ:

 • Beneficiarul care nu respectă prevederile pentru acest tip de cheltuială, va fi penalizat de către Autoritatea finanţatoare cu 5% din valoarea ultimei tranşe sau a tranşei unice atunci când acesta desfăşoară în proiect o singură acţiune/activitate;

 

Modul de decontare:

 • contract de prestări servicii (în copie) – dacă este cazul;
 • factură fiscală – factura fiscală va fi elaborată în detaliu, fiind menţionate individual, toate produsele/serviciile achiziţionate (cantitate, preţ unitar, valoare);
 • dovada plăţii – bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii;
 • Beneficiarul va prezenta Autorităţii finanţatoare: câte un exemplar din materialul de reclamă şi publicitate, în cazul tipăriturilor, copie după anunţul publicitar, iar pentru celelalte tipuri de materiale de reclamă şi publicitate dovada realizării acestora pe suport, CD, DVD, fotografie, graficul de difuzare al spotului audio/video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea, alte dovezi, în funcţie de natura materialului de reclamă şi publicitate.

Cheltuieli de cazare

Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la competiţiile interne se poate face, după caz:

-          în unităţile de cazare pentru sportivi;

-          în cămine şcolare sau studenţeşti;

-          în moteluri, campinguri sau hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv fără a se depăşi cuantumul de 80,00 lei/noapte/persoană.

Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale, organizate în ţară, se poate face în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz, fără a se depăşi cuantumul de 80,00 lei/noapte/persoană.

Cazarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate, se poate face, după caz:

-          în hotelurile în care au loc activităţile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

-          în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate.

În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

Se vor accepta la decont cheltuieli de cazare doar atunci când acestea sunt efectuate de Beneficiar pentru proprii sportivii şi pentru personalul auxiliar care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse.

În cazul în care domiciliul sportivilor se află în altă localitate decât sediul social al structurii sportive, aceasta poate asigura cheltuielile privind închirierea unei locuinţe pentru sportivii legitimaţi, în condiţiile legii – această prevedere este valabilă numai pentru structurile sportive (jocuri sportive) din primul şi al doilea eşalon valoric.

 

Modul de decontare:

-          factură fiscală – aceasta va fi elaborată în detaliu, fiind menţionat numărul persoanelor cazate x nr. nopţi cazare x valoare/noapte cazare/persoană = valoare totală;

-          factura va cuprinde perioada cazării (de la … la….) sau dacă este vorba numai de o noapte de cazare se va preciza data acesteia;

-          în situaţia în care factura fiscală este emisă în altă monedă decât în monedă „lei”, conversia din acea valută în lei, se va face utilizând cursul practicat de BNR cu o zi înainte de data la care a fost efectuată plata;

-          factura fiscală va fi însoţită de un tabel nominal cuprinzând numele, prenumele şi calitatea persoanelor cazate, tabelul va fi semnat şi parafat de reprezentantul legal al Beneficiarului;

-          pentru închirierea unei locuinţe pentru sportivii legitimaţi: contract de închiriere înregistrat conform prevederilor legale în materie, factură fiscală (unde este cazul), copie după actul de identitate al sportivului care beneficiază de locuinţa închiriată, copie după carnetul de legitimare vizat la zi a acestuia;

-          dovada plăţii – bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii.

Cheltuieli de masă pentru participanţii la activitatea sportivă

Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive:

-          în cuantum de până la 60 lei/zi/persoană

-          în cuantum de până la 100 lei/zi/persoană – această prevedere este valabilă numai pentru structurile sportive (jocuri sportive) din primul şi al doilea eşalon valoric.

 

Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în străinătate:

-          la acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi, până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

-          perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii, în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

 • momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;
 • momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară;
 • pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore;

-          în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, diurna se va acorda în procent de 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea.

 

Se vor accepta la decont cheltuieli de masă doar atunci când acestea sunt efectuate de Beneficiar pentru proprii sportivii şi pentru personalul auxiliar care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse.

La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune.

În perioada de pregătire sportivă şi pe parcursul participării la competiţiile sportive, structura sportivă poate asigura sportivilor, băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/zi/persoană/joc sau reuniune - această prevedere este valabilă numai pentru structurile sportive din primul şi al doilea eşalon valoric.

Modul de decontare:

-          factură fiscală – aceasta va fi elaborată în detaliu, fiind menţionat numărul persoanelor care au servit masa  x nr. zile x valoare/zi/persoană = valoare totală; factura va cuprinde perioada în care s-a servit masa (de la … la….) sau dacă este vorba numai de o zi de masă se va preciza data acesteia;

-          în situaţia în care factura fiscală este emisă în altă monedă decât în monedă „lei”, conversia din acea valută în lei, se va face utilizând cursul practicat de BNR cu o zi înainte de data la care a fost efectuată plata;

-          factura fiscală va fi însoţită de un tabel nominal cuprinzând numele, prenumele şi calitatea persoanelor care au beneficiat de masă; tabelul va fi semnat şi parafat de reprezentantul legal al Beneficiarului;

-          dovada plăţii – bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii.

Cheltuieli cu ocazia organizării de  mese oficiale la încheierea competiţiilor sportive şi a altor competiţii sportive internaţionale desfăşurate în ţară

La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de:

-          90,00 lei/persoană.

În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte.

 

Modul de decontare:

-          factură fiscală – aceasta va fi elaborată în detaliu, fiind menţionat numărul persoanelor care au participat la masa oficială  x valoare/persoană = valoare totală precum şi ocazia şi data la care s-a organizat masa festivă;

-          factura fiscală va fi însoţită de un tabel nominal cuprinzând numele, prenumele şi calitatea persoanelor care au participat la masa festivă, acest tabel urmând să fie semnat şi ştampilat de către Beneficiar;

-          dovada plăţii – bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii.

Cheltuieli privind transportul

Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia, se poate efectua, după caz:

-          cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km pe timp de noapte;

-          cu mijloace de transport auto proprii ale entităţilor trimiţătoare;  în acest caz, cheltuielile de transport se vor se va deconta raportat la consumul extern de carburant al mijlocului de transport prevăzut în fişa tehnică a acestuia şi la numărul de km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă;

-          cu mijloace de transport în comun;

-          cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; în acest caz, se va deconta cheltuiala de transport raportat la numărul de km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă şi la preţul per km prevăzut în contractul de închiriere;

-          cu autoturism proprietate personală; deplasarea cu autoturism proprietate personală se poate face numai cu aprobarea prealabilă a reprezentantului Beneficiarului de finanţare, atât pentru posesorul autoturismului, cât şi pentru persoanele din cadrul aceleaşi structuri, care se deplasează împreună cu acesta.  În acest caz, se va deconta un consum de 7,5 litri carburant la 100 km raportat la numărul de km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă;

 

Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii se poate face cu mijloace auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condiţiile legii.

La acţiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun, de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului.

NOTĂ: Pot fi decontate cheltuieli privind asigurarea transportului în şi din ţara de origine pentru sportivii legitimaţi ai structurii sportive, care nu au domiciliul în România - această prevedere este valabilă numai pentru structurile sportive (jocuri sportive) din primul şi al doilea eşalon valoric.

 

Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate

Beneficiarul finanţării, poate efectua cheltuieli privind transportul, astfel:

-          cu avionul, la clasa economică;

-          cu trenul, inclusiv vagonul de dormit;

-          cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; în acest caz, se va deconta cheltuiala de transport raportat la numărul de km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă şi la preţul per km prevăzut în contractul de închiriere;

-          cu mijloace de transport auto proprii ale entităţilor trimiţătoare;  în acest caz, cheltuielile de transport se vor se va deconta raportat la consumul extern de carburant al mijlocului de transport prevăzut în fişa tehnică a acestuia şi la numărul de km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă;

-          cu autoturism proprietate personală; deplasarea cu autoturism proprietate personală se poate face numai cu aprobarea prealabilă a reprezentantului Beneficiarului de finanţare, atât pentru posesorul autoturismului, cât şi pentru persoanele din cadrul aceleaşi structuri, care se deplasează împreună cu acesta.  În acest caz, cheltuielile de transport se vor se va deconta raportat la consumul extern de carburant al mijlocului de transport prevăzut în fişa tehnică a cestuia şi la numărul de km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă;

 

Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii se poate face cu mijloace auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condiţiile legii.

 

La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi sau participării la competiţia sportivă;
 • transportul documentaţiilor, a altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii;
 • transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară la locul de cazare;
 • taxele pentru trecerea podurilor;
 • taxele de traversare cu bacul;
 • taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;
 • alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
 • costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj;
 • taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea;
 • taxe de parcare – numai la acţiunile sportive internaţionale;

 

Modul de decontare:

-          biletele de tren, de avion şi factură fiscală aferentă acestora;

-          în cazul deplasării cu mijloace de transport auto închiriate (microbuz, autocar, altele asemenea) – factură fiscală în care să fie menţionat clar: ocazia închirierii, durata închirierii (de la …. până la….) precum şi o copie a foii de parcurs; o copie a contractului de închiriere a mijlocului de transport;

-          în cazul deplasării cu mijloace de transport proprietate personală – factură fiscală pentru combustibil, declaraţie pe proprie răspundere în care se va menţiona localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie (tur şi retur) precum şi distanţa parcursă (în km, tur şi retur);

-          în cazul deplasării cu mijloace de transport auto proprii ale entităţilor trimiţătoare, se va prezenta o copie a fişei tehnice a mijlocului de transport din care să rezulte consumul extern de carburant;

-          factura fiscală va fi însoţită de un tabel nominal cuprinzând numele, prenumele şi calitatea persoanelor beneficiare de transport, acest tabel urmând să fie semnat şi ştampilat de către beneficiar;

-          în cazul transportului rutier, în ţară sau străinătate, efectuat cu: autoturism proprietate personală, mijloc de transport auto propriu al entităţii trimiţătoare, se va deconta consumul de carburant raportat la numărul de kilometri parcurşi pe distanţa cea mai scurtă, între Orasul Somcuta Mare şi localitatea de destinaţie şi retur; numărul de kilometri se va calcula utilizând calculatorul electronic de distanţe rutiere www.distanta.ro;

-          în cazul transportului rutier, în ţară sau străinătate, efectuat cu mijloc de transport auto închiriat, se va deconta cheltuiala de transport raportat la numărul de km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă între Orasul Somcuta Mare şi localitatea de destinaţie şi retur şi la preţul per km prevăzut în contractul de închiriere; numărul de kilometri se va calcula utilizând calculatorul electronic de distanţe rutiere www.distanta.ro

-          în cazul transportului participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii:

 • cu mijloace de transport auto închiriate şi cu mijloace de transport auto proprii ale entităţilor trimiţătoare: copie după foaia de parcurs în care se evidenţiază numărul de km parcurşi în interiorul localităţii de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii şi numărul de curse efectuate; tabel nominal beneficiari transport;
 • cu autoturism proprietate personală: declaraţie pe proprie răspundere în care se evidenţiază numărul de km parcurşi în interiorul localităţii de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii şi numărul de curse efectuate; tabel nominal beneficiari transport;
 • cu mijloace de transport în comun: biletele utilizate; tabel nominal beneficiari transport;

-          în cazul transportului la acţiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au domiciliul: copie după legitimaţia de călătorie sau a abonamentului, factură fiscală şi chitanţă, copie după carnetul de legitimare vizat la zi a sportivului;

-          dovada plăţii:  bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii.

În cazul achiziţionării de carburanţi, bonul fiscal este valabil NUMAI dacă este însoţit de factură fiscală.

Cheltuieli privind alimentaţia de efort

Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort în cuantum de până la:

-          450,00 lei/lună/persoană, cu condiţia ca beneficiarii de alimentaţie de efort să fie sportivi legitimaţi ai Beneficiarului, la toate categoriile de vârstă.

-          600,00 lei/lună/persoană - această prevedere este valabilă numai pentru structurile sportive (jocuri sportive) din primul şi al doilea eşalon valoric, inclusiv pentru secţiile de juniori ale cluburilor de seniori obligate prin regulamentele federaţiilor de specialitate să aibă echipe de juniori.

 

În situaţia în care dintr-o lună întreagă, sportivul se află în pregătire doar o anumită perioadă, acest tip de cheltuială se va calcula astfel: cuantumul alimentaţiei de efort/lună se împarte la numărul de zile din luna respectivă, obţinându-se cuantumul alimentaţiei de efort pe zi. Acesta se înmulţeşte cu nr. de zile în care sportivul s-a aflat efectiv în pregătire.

Note:

 • alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către un singur finanţator;
 • pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, Beneficiarul nu mai poate acorda şi alimentaţie de efort.

Modul de decontare:

                În situaţia acordării alimentaţiei de efort în alimente achiziţionate:

-          factură fiscală – aceasta va fi elaborată în detaliu cuprinzând lista alimentelor achiziţionate;

-          dovada plăţii – bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii;

-          notă de recepţie;

-          tabel nominal semnat şi parafat de Beneficiar, cu sportivii care au beneficiat de alimentaţie de efort în alimentate achiziţionate; acest tabel va conţine: numele şi prenumele sportivului, CNP-ul acestuia, numărul de legitimaţie, perioada pentru care se acordă alimentaţia de efort, semnătura sportivului; tabelul nominal va avea ca anexă un pontaj al sportivului/sportivilor din care să rezulte că sportivul/sportivii s-au aflat în pregătire pe perioada pentru care se acordă alimentaţie de efort.

                În situaţia acordării alimentaţiei de efort în alimente sub formă de masă servită:

-          factură fiscală – aceasta va fi elaborată în detaliu, fiind menţionat numărul persoanelor care au servit masa  x nr. zile x valoare/zi/persoană = valoare totală; factura va cuprinde perioada în care s-a servit masa (de la … la….) sau dacă este vorba numai de o zi de masă se va preciza data acesteia;

-          dovada plăţii – bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii.

-          factura fiscală va fi însoţită de un tabel nominal  semnat şi parafat de Beneficiar, cu sportivii care au beneficiat de alimentaţie de efort în alimentate sub formă de masă servită; acest tabel va conţine: numele şi prenumele sportivului, CNP-ul acestuia, numărul de legitimaţie, perioada pentru care se acordă alimentaţia de efort, semnătura sportivului; tabelul nominal va avea ca anexă un pontaj al sportivului/sportivilor din care să rezulte că sportivul/sportivii s-au aflat în pregătire pe perioada pentru care se acordă alimentaţie de efort.

Se va accepta la decont, doar cheltuiala cu „alimentaţie de efort în alimente”, fiind exclusă acordarea alimentaţiei de efort în bani. Prin aliment se înţelege orice produs în stare naturală sau prelucrat care serveşte ca hrană.

Cheltuieli privind acordarea de indemnizaţii

Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului, o indemnizaţie în sumă de:

 • până la 5.000,00 lei/persoană/lună, în baza criteriilor stabilite de club - această prevedere este valabilă numai pentru structurile sportive (jocuri sportive) din primul şi al doilea eşalon valoric
 • până la 80 % din nivelul indemnizaţiei de lot naţional, în baza criteriilor stabilite de către clubul sportiv, care se acordă după cum urmează:

-          sportivi componenţi ai loturilor naţionale de seniori – până la 700,00 lei/persoană/lună

-          sportivi componenţi ai loturilor naţionale de juniori – până la 500,00 lei/persoană/lună

Antrenorii şi alţi membri ai colectivelor tehnice, pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului, o indemnizaţie lunară, după cum urmează:

 • Antrenorul principal – 100% din indemnizaţia sportivului antrenat
 • Antrenor secund – 85% din indemnizaţia sportivului antrenat
 • Medic – 80% din indemnizaţia sportivului antrenat
 • Asistent medical – maseur, biochimist, kinetoterapeut – 60% din indemnizaţia antrenorului principal
 • Asistent medical – 55% din indemnizaţia antrenorului principal
 • Maseur -  50% din indemnizaţia antrenorului principal
 • Alţi specialişti, oficiali ai cluburilor - 40% din indemnizaţia antrenorului principal

 

Modul de decontare: 

-          stat de plată care va cuprinde: perioada pentru care se acordă indemnizaţia, numele şi prenumele beneficiarilor de indemnizaţie, calitatea acestora, CNP, numărul de legitimaţie (pentru sportivi), suma brută de plată, eventualele reţineri (se va menţiona care sunt acestea), suma netă care se plăteşte, semnătura beneficiarului;

-          pontajul beneficiarilor de indemnizaţie pentru perioada în care li s-a acordat indemnizaţie, semnat şi parafat de Beneficiar;

-          dovada efectuării viramentelor la bugetul de stat;

În situaţia în care perioada pentru care se acordă indemnizaţie nu este o lună întreagă, acest tip de cheltuială se va calcula astfel: cuantumul indemnizaţiei/lună se împarte la numărul de zile din luna respectivă, obţinându-se cuantumul indemnizaţiei pe zi. Acesta se înmulţeşte cu nr. de zile în care beneficiarul indemnizaţiei s-a aflat efectiv în pregătire sau a participat la o competiţiei sportivă în numele clubului.

Cheltuieli medicale

Structura sportivă poate să procure în baza prescripţiei medicale şi în limita fondurilor prevăzute în buget, următoarele:

-          vitamine şi susţinătoare de efort:

 • în sumă de până la 14,00 lei/zi pentru fiecare sportiv
 • în sumă de până la 25,00 lei/zi pentru fiecare sportiv - această prevedere este valabilă numai pentru structurile sportive (jocuri sportive) din primul şi al doilea eşalon valoric

-          medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj, utilizate în procesul de refacere şi recuperare:

 • în sumă de până la 6,00 lei/zi pentru fiecare sportiv
 • în sumă de până la 10,00 lei/zi pentru fiecare sportiv - această prevedere este valabilă numai pentru structurile sportive (jocuri sportive) din primul şi al doilea eşalon valoric

Pentru sportivii legitimaţi, structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi ale tratamentelor postoperatorii ale acestora.

 

Modul de decontare:

-          copie după prescripţia medicală

-          copie după biletul de trimitere

-          factură fiscală – aceasta va fi elaborată în detaliu (cantitate, preţ unitar, valoare) cuprinzând lista produselor/serviciilor medicale achiziţionate

-          dovada plăţii – bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii;

-          tabel nominal, semnat şi parafat de Beneficiar, cu sportivii beneficiari, care va cuprinde numele şi prenumele sportivului, CNP, numărul de zile pentru care sportivul a beneficiat de produsele anterior menţionate, semnătura sportivului.

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane

Structurile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale, pot finanţa pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli de arbitraj (indemnizaţie de arbitraj, transport, cazare şi masă) conform regulamentelor federaţiilor sportive de specialitate.

Indemnizaţia de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind:

 • pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute în regulamentele federaţiilor sportive de specialitate.
 • pentru arbitrul secund, 75% din cuantumul acordat arbitrului principal;
 • medicii pot primi 100% din cuantumul acordat pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali, 75% din cuantumul acordat medicilor.

Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport care se justifică, pot fi plătite 2 – 4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei

Modul de decontare: 

-          pentru arbitrii – copii ale delegaţiilor emise de federaţia de specialitate; factură fiscală emisă de federaţia sportivă de specialitate, stat de plată, ordin de deplasare

-          pentru medici şi asistenţi – stat de plată, care va conţine numele şi prenumele, CNP – ul,  funcţia şi semnătura persoanei; statul de plată va fi semnat şi ştampilat de către Beneficiar;

-          copii ale chitanţelor, ordinelor de plată vizate de bancă sau copii ale extraselor de cont care atestă plata obligaţiilor la bugetul de stat.

 

Cheltuieli privind achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinută de reprezentare, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget.

Modul de decontare:

-          factură fiscală – aceasta va fi elaborată în detaliu (cantitate, preţ unitar, valoare) cuprinzând lista articolelor achiziţionate;

-          notă de recepţie şi bon de consum a articolelor achiziţionate;

-          dovada plăţii – bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii;

-          beneficiarul finanţării va prezenta o listă cu persoanele cărora le-a fost predat echipamentul sportiv; această listă va cuprinde: date despre echipa din care face parte sportivul beneficiar, numele şi prenumele sportivului, CNP, cantitatea de echipament primit şi calitatea acestuia (echipament de competiţie sau ţinută de reprezentare) şi/sau cantitatea de material sportiv repartizat, semnătura.

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor

Sportivii şi antrenorii structurilor sportive pot beneficia de asigurare pentru accidente la frecvenţa „anual”.

 

Modul de decontare:

-          poliţa de asigurare în copie

-          factură fiscală – aceasta va fi elaborată în detaliu cuprinzând informaţii cu privire la numărul de persoane asigurate, perioada asigurării, tipul de asigurare, alte informaţii considerate a fi relevante;

-          dovada plăţii – bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii;

-          beneficiarul finanţării va prezenta o listă cu persoanele pentru care s-a încheiat asigurarea pentru accidente; această listă va cuprinde numele şi prenumele sportivului, CNP, semnătura şi parafa Beneficiarului.

Premii – această prevedere este valabilă numai pentru structurile sportive (jocuri sportive) din primul şi al doilea eşalon valoric

La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori,

organizaţia sportivă poate acorda premii de joc, după cum urmează:

-          în sumă de până la 1.500,00 lei/sportiv pentru meciurile câştigate, pentru structurile sportive de performanţă din primul eşalon valoric;

-          în sumă de până la 1.000,00 lei/sportiv pentru meciurile câştigate, pentru structurile sportive de performanţă din al doilea eşalon valoric;

La jocurile sportive, în cadrul competiţiilor sportive internaţionale de seniori, organizaţia sportivă poate acorda premii de joc în sumă de până la 2.000,00 lei/sportiv pentru meciurile câştigate.

La jocurile sportive, în cadrul competiţiilor sportive interne şi internaţionale, de seniori, organizaţia sportivă poate acorda premii de joc, în cuantum de până la 50% din sumele prevăzute la aliniatele precedente pentru meciurile cu scor egal.

 

În cazul calificării în Cupele Europene, organizaţia sportivă poate acorda premii în sumă de până la 2.500,00 lei/sportiv.

Pentru antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către sportivii organizaţiei sportive

în cadrul competiţiilor sportive interne şi internaţionale, organizaţia sportivă poate acorda un premiu

antrenorilor, după cum urmează:

 • pentru antrenorul principal, un premiu echivalent cu cel mult dublul celui mai mare premiu acordat unui sportiv;
 • pentru antrenorii secunzi, un premiu în cuantum de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal.

Ceilalţi specialişti şi oficiali din cadrul colectivelor tehnice aprobate de organizaţiile sportive conform normelor proprii, pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

Modul de decontare:

-          stat de plată care va cuprinde: ocazia pentru care se realizează premierea, numele şi prenumele beneficiarilor de premii, calitatea acestora, CNP, numărul de legitimaţie (pentru sportivi), premiul brut, eventualele reţineri (se va menţiona care sunt acestea), suma netă care se plăteşte, semnătura beneficiarului;

-          dovada efectuării viramentelor la bugetul de stat;

Alte categorii de cheltuieli

 

Pentru organizarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive, organizaţiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în limita fondurilor prevăzute în buget, cheltuieli pentru:

-          servicii de închiriere baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor;

-          refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea;

-          asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;

-          achiziţionarea de materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile (în această categorie poate să intre combustibilul necesar în cadrul unor sporturi de profil);

-          taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor în condiţiile stabilite de organizator, diverse cotizaţii anuale;

-          taxe şi grile de transfer intern şi internaţional – cu condiţia ca suma totală alocată transferurilor să nu depăşească 25% din totalul finanţării nerambursabile - această prevedere este valabilă numai pentru structurile sportive (jocuri sportive) din primul şi al doilea eşalon valoric

-          obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;

-          studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;

-          procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;

-          traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea, a materialelor de specialitate din domeniul sportiv;

-          realizarea materialelor audio-video metodice.

-          cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor;

Modul de decontare:

-          factură fiscală – factura fiscală va fi elaborată în detaliu, fiind menţionate în parte, toate produsele/serviciile achiziţionate, (cantitate, preţ unitar şi valoare);

-          copii ale contractelor de prestări servicii, unde este cazul;

-          notă de recepţie şi bon de consum a produselor/serviciilor achiziţionate ;

-          în cazul în care se prezintă la decont cheltuiala cu combustibil necesar în cadrul unor sporturi de profil (motocilism, raliu, off-road, altele asemenea) aceasta se va deconta în baza fişei tehnice a vehiculului unde este consemnat consumul de carburant şi a traseului parcurs în km;

-          dovada plăţii – bon fiscal, chitanţă sau ordin de plată; în cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste efectuarea plăţii.

Următoarele cheltuieli sunt considerate a fi neeligibile:

 • activităţi generatoare de profit;
 • datorii şi provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;
 • dobânzi datorate;
 • cheltuieli curente ale organizaţiei (administrative, salarii);
 • cheltuieli finanţate din alte surse;
 • pierderi de schimb valutar;
 • achiziţii de terenuri, clădiri si altele similare;
 • cheltuieli extravagante de tipul băuturilor alcoolice, tutunului, altele asemenea ;
 • costurile pregătirii proiectului  nu vor fi acoperite din finanţarea nerambursabilă şi nu trebuie incluse în bugetul proiectului;
 • aporturi care reprezintă contribuţie în natură (ex:  teren, proprietate imobiliară fie că  este integrală sau parţială, bunuri de folosinţă îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);
 • cheltuieli pentru dezvoltarea infrastructurii solicitantului cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului.

 

 

Anexa Nr. 9

 

DECLARAŢIE

 

 

 

 

Subsemnatul ……………………………………….. domiciliat în ………………………………..  Str. ……………………………………. nr. ………,  posesor al C.I. seria …………. nr. …………., eliberat de ………………………………………….. la data de ………………………………., reprezentant al structurii sportive ………………………………., declar pe proprie răspundere:

-          că pentru aceeaşi activitate nonprofit vom contracta o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal;

-          că în cazul în care vom contracta mai mult de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, în cursul aceluiaşi an calendaristic, nivelul finanţării solicitate nu va depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare.

(numele, prenumele, funcţia)

…………………………………………………..

Data ............................                                                                                                             Semnătura …………………………

 Anexa Nr. 10

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE

- pentru membrii Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local -

Subsemnatul ........................... membru al Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, deţin calitatea de evaluator al programelor/proiectelor din domeniul sportiv înaintate comisiei.

Declar prin prezenta că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv, nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu cererile de acordare a subvenţiilor pentru finanţarea integrală sau parţială a proiectelor/programelor sportive, înaintate Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor structurilor sportive  din Orasului Somcuta Mare finanţate nerambursabil de la bugetul local.

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de evaluare şi selecţionare, că există un astfel de interes, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.

Data .....…..………                                                                      Semnătura .....................

 

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.