HOTARAREA NR. 6 / 2017

Privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladiri, datorat bugetului local al Orasului Somcuta Mare, conform art. 456 alin. (2) lit. a), i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Buda Gheorghe Ioan,  referatul de specialitate inaintat de Serviciul Economic, Bidoul venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile art. 456 si 464  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pct. 24 alin. 1, pct. 77 alin. 1, pct. 78, pct. 79, pct. 80 si pct. 81 din Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si compeltarile ulterioare,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, 

In baza prevederilor art. 36 alin. 4, lit. c, art. 45 alin. 2 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladiri, datorat bugetului local al Orasului Somcuta Mare, conform art. 456 alin. (2) lit. a), i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare in conformitate cu etapele prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

 

SOMCUTA MARE

23.02.2017

 

 

Cvorum:  15  consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0  voturi,  Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.