HOTARAREA NR. 5 / 2017

privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în Orasul Somcuta Mare 

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 23.02.2017,

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de domnul Buhai Alexandru, politist local in cadrul Compartimentului Politie Locala al Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Orasului Somcuta Mare, 

Tinand cont de prevederile Legii nr.12/1990 R, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicitem, Legii nr.50/1991R/A, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, Legii nr.61/1991R privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, republicată, Legii nr. 254/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, Legii nr. 107/1996/A a apelor, Legii nr.101/2006/A, a Serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată, Legii nr.230/2007/A privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală, H.G. nr.188/2002/A privind aprobarea unor norme privind descărcarea în mediul acvatic al apelor uzate, H.G.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, H.G.nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, O.G. nr.43/1997R/A privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare, O.G. nr.2/2001/A privind regimul juridic al contravenţiilor, O.G. nr.21/2002/A privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr.515/2002, Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, O.U.G. nr.195/2002 R/A privind circulaţia pe drumurile publice, O.U.G. nr.55/2002/A privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, O. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, O.U.G. nr.195/2005/A privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, Ordinului nr. 119/2014 priivnd aprobarea Normelor de igienă şi sanatate publica privind mediul de viaţă al populaţie, Ordinul MIRA ŞI MADR nr. 605/579/15.09.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

În conformitate cu prevederile art.36, alin 2, lit c şi d, alin 6, lit a, pct. 7 , pct. 9 şi pct. 14 şi art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Adopta prezenta,

 

H O T A R A R E:

Art. 1. Prezenta  hotărâre stabileşte obligaţiile în domeniul edilitar-gospodăresc, al ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în orasul Somcuta Mare, pentru agenţii economici, instituţiile publice, asociaţiile de proprietari, alte persoane juridice, precum şi persoane fizice.

Art. 2. Constituie contravenţii faptele săvârşite de agenţii economici, instituţiile publice, asociaţiile de proprietari, alte persoane juridice, persoane fizice şi se sancţionează cu amendă,
in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDRE GAVRIL

 

SOMCUTA MARE

23.02.2017

 

Cvorum:  00  consilieri prezenti, Pentru 00 voturi, Impotriva 0  voturi,  Abtineri 0 voturi

 

 

 

CAPITOLUL I  

ADMINISTRAREA DOMENIULUI  PUBLIC,

 ÎNTREŢINEREA  TERENURILOR  ŞI  A  SPAŢIILOR  PUBLICE  ŞI 

ADMINISTRAREA  FONDULUI  LOCATIV 

Art.3. a) Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a curăţeniei şi igienei în clădiri, locuinţe, anexe gospodăreşti, curţi, grădini, spaţii publice în jurul imobilelor aflate în întreţinerea asociaţiilor de proprietari sau a proprietarilor (locatarilor), persoane fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice;

           b) Ocuparea a terenurilor publice ori schimbarea destinaţiei iniţiale a acestora, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;

           c) Nerefacerea în termenul stabilit de autorităţile competente  a distrugerilor de orice fel, inclusiv în urma unor accidente de circulaţie, a tuturor amenajărilor de pe domeniul public de genul: plantaţii, stâlpi de orice fel, mobilier urban, borduri, împrejmuiri, etc., se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Pentru pagubele cauzate, contravenienţii vor achita şi despăgubiri egale cu valoarea de refacere a bunului distrus sau degradat.

Art.4. a) Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor deţinute cu orice titlu  - reparaţii şi zugrăvire a părţilor exterioare ale clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor şi a geamurilor sparte şi a panourilor publicitare uzate etc.- se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice;

            b) Nemarcarea şi neizolarea imediată a zonei expuse, de către proprietarul construcţiei care, ca urmare a gradului de degradare al acesteia (desprinderi de elemente constructive, părţi din faţadă sau acoperiş) afectează spaţiul public, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.5.  Neluarea de către asociaţiile de proprietari sau de către proprietari (locatari) a măsurilor necesare pentru repararea şi funcţionarea în stare de siguranţă în exploatare a clădirilor şi a instalaţiilor aflate în folosinţă comună: instalaţii de alimentare cu apă potabilă, de canalizare, de încălzire şi preparare a apei calde, instalaţii de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, centrale termice comune, antenă colectivă, telefonie şi alte asemenea, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.6. Neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţă exclusivă a acestuia, dacă acesta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.7. Ocuparea şi realizarea unor improvizaţii de orice fel în spaţii comune ale imobilelor, fără acordul în scris al proprietarilor, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.8. Neafişarea numărului de imobil de către proprietar se sancţionează cu amendă de la  50 la 200 lei. 

Art.9. a) Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice, a statuilor sau a monumentelor amplasate în locuri publice, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;

b) Scrierea sau executarea desenelor (graffiti, semne, inscripţii, etc.) pe pereţii imobilelor, garduri, porţi publice sau private se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;         

c) Repararea, întreţinerea şi vopsirea sau văruirea împrejmuirilor, gardurilor şi porţilor învecinate cu terenuri aparţinând domeniului public situate în zonele de protecţie a  monumentelor istorice, fără aviz, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.10. Ocuparea domeniului public cu orice fel de construcţii sau materiale, montarea schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor, montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, cu parcuri de distracţii şi altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea taxelor legale se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice

Materialele de construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale, pot fi depozitate pe domeniul public, dacă nu afectează solul, cu condiţia achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public şi depozitarea lor în mod ordonat, în recipiente standardizate, compatibile cu sistemul de colectare şi transport al operatorului public de salubrizare sau al constructorului contractat pentru ridicarea şi transportul acestora.

Art.11. Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice, precum şi depozitarea autovehiculelor în stare de degradare sau în curs de dezmembrare pe domeniul public (parcări, alei, platforme, platforme gospodăreşti, zone verzi, carosabil) se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.12. Ocuparea, îngrădirea, plantarea pe zonele verzi aparţinând domeniului public, fără avizul Primăriei, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.13. Deteriorarea mobilierului urban (bănci, coşuri, jardiniere, vaze, stâlpi,etc.), a cabinelor telefonice, a automatelor pentru vânzarea de tichete sau bilete, a spaţiilor de joacă pentru copii, a dotărilor din bazele sportive sau zonele de agrement, a împrejmuirilor  destinate protejării spaţiilor verzi, a containerelor pentru deşeurile stradale, a panourilor cu reclame, a staţiilor de autobus, a chioşcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror semne pe obiectele enumerate se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei.

Art.14. a) Modificarea poziţiei iniţiale a indicatoarelor de semnalizare rutieră se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;

b) Montarea de indicatoare rutiere (sau de orice fel) de către persoane neautorizate şi fără acordul Primăriei se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice.

Art.15. Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau pe domeniul public fără aprobarea serviciului de specialitate al Primăriei, precum şi semnalizarea acestora cu însemne, marcaje sau dispozitive neautorizate, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei perntru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.16. Dezafectarea, dezmembrarea sau modificarea  instalaţiilor edilitar-gospodăreşti (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere şi racorduri, hidranţi), precum şi mascarea sau acoperirea acestora prin asfaltare, betonare, etc., se sancţionează cu amenzi de la 200 la 1.000 lei.

Art.17. Neanunţarea de îndată la Primărie a avariilor sau derajamentelor apărute la reţelele tehnico-edilitare  sau instalaţii publice, de către administratorii acestora, se sancţionează cu amendă de la 1.000 – 2.500 lei.

Art.18. a) Executarea de lucrări de orice natură în carosabil, trotuare, zone verzi fără autorizaţie eliberată de către Primărie, se sancţionează cu amendă de la 1.000-1.500 lei pentru persoanele fizice şi 1.500 – 2.500 lei pentru persoanele juridice;

            b) Excepţie fac lucrările de intervenţie de urgenţă efectuate de administratorii reţelelor de utilităţi, care se reglementează prin protocoalele încheiate cu autoritatea locală.

Art.19. a) Nesemnalizarea corespunzătoare de către executant a lucrărilor efectuate pe domeniul public al orasului Somcuta Mare, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;

              b) neefectuarea de către executant a lucrărilor de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar - gospodăreşti cât şi la finalizarea lor, se sancţionează cu amendă de la 1.000-2.000 lei pentru persoanele fizice şi 2.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice.;

Art.20. Neîntreţinerea căilor de acces situate pe domeniul public la staţiile de alimentare cu carburanţi, magazine, ateliere şi spălătorii auto, etc., de către societatea comercială deţinătoare a unităţii se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.500 lei.

Art.21.  Necurăţarea, acoperirea, obturarea şanţurilor de ape pluviale, rigolelor de colectare, a podeţelor şi tuburilor de beton din faţa imobilelor, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, dacă prin aceasta se provoacă staţionarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Art.22.  (1) Necuratarea copacilor si arbustilor  ce depasesc limita de proprietate si intra pe domeniul public, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 22 lit. 1, va duce la efectuarea lucrarilor de curatare si taiere a arborilor respectivi de catre administratia locala, contravaloarea acestei prestatii taxandu-se cu suma de 100lei/ora, cu obligatia de a fi achitata in termen de 48 de ore.

Art. 23.  Distrugerea drumurilor comunale si vicinale, se sancţionează cu amendă de la 500 la 2500 lei

Art.24. a) Păşunatul în Orasul Somcuta Mare, în alte locuri decât cele declarate de Primărie ca păşuni, se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei;

             b) Trecerea cu animale solitare, în turme sau cirezi pe străzile, zonele verzi, terenurile virane, inclusiv pe digurile şi în zona inundabilă a râului Barsau de pe raza orasului Somcuta Mare, se sancţionează cu amendă de la 200 la 2.500 lei. 

Art.25. Obligaţii ale cetăţenilor cu privire la organizarea şi funcţionarea locurilor de joacă pentru copii:

a) să respecte programul de functionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 lei;
b) să respecte limita de vârstă inscriptionată pe echipament sau panoul de informare, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 lei;
c) să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei
d) să nu intre în spaţiul de joacă cu câini şi biciclete, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei
e) să nu consume băuturi alcolice în spatiul de joacă, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei;
f) să nu stationeze în grupuri, pentru alt motiv decît cel de agrement, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei;
g) să nu distrugă echipamentele şi  împrejmuirea spaţiului de joacă pentru copii, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;
h) să nu scuture covoare, usuce rufe pe imprejmuire si echipamentele din spaţiul de  joacă, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei;
i) să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 lei.

  CAPITOLUL II

 SALUBRIZAREA ORASULUI, ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI, CONSERVAREA  ŞI  PROTECŢIA  MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR

Art.26. Neîncheierea de către persoanele juridice a contractelor de colectare de deşeuri menajere cu operatorul serviciului de salubrizare a orasului Somcuta Mare pentru fiecare punct de lucru şi nedotarea sediului sau punctului de lucru cu recipienţi de colectare de deşeurilor, se sancţionează cu amenzi de la 1.000 la 2.500 lei.

Art.27. Neîncheierea de către persoanele fizice sau juridice de contracte cu operatorul serviciului de salubrizare a orasului Somcuta Mare sau cu firma de construcţii executantă a lucrărilor pentru transportul molozului rezultat din lucrările de construcţii la imobilele deţinute de aceştia, se sancţionează cu amendă de la 200 la 800 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Art.28. Neîncheierea contractului de preluare a reziduurilor industriale, a substanţelor rezultate din procesele de producţie, substanţe periculoase sau toxice, cu societăţi specializate în colectarea, transportul, neutralizarea şi depozitarea acestora, se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei.

Art.29. Neluarea măsurilor de colectare în containere, neutralizarea şi evacuarea pe rampe special amenajate a deşeurilor şi reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, solvenţilor, vopselelor, detergenţilor, produselor petroliere şi a altor substanţe chimice care rezultă din procesele tehnologice, la diferite obiective, se sancţionează cu amendă de la  1.500 la 2.500 lei.

Art.30. Evacuarea în locuri virane, pe domeniul public sau privat, sau în reţeaua de canalizare a municipiului de reziduuri sau substanţe toxice, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Art.31. Nesalubrizarea în aceeaşi zi a domeniului public sau a zonei unde se execută lucrări de construcţii, reparaţii sau intervenţii la reţelele de  utilităţi, indiferent dacă lucrarea este terminată sau continuă în zilele următoare, până la finalizare, se sancţionează cu amenzi de la 500 la 1.000 lei.    

Art.32. Abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, aparţinând domeniului public sau privat al orasului sau aflate în proprietate privată, se sancţionează cu amenzi de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.500 la 2.500  lei pentru persoanele juridice.  

Art.33. Depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile economice sau din demolări de construcţii în sau lângă recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare ale deşeurilor menajere de pe domeniul public, se sancţionează cu amenzi de la 1.000 la 2.500  lei.

Art.34. Neluarea măsurilor de acoperire şi etanşeizare a autovehicolelor de transport  a deşeurilor menajere sau stradale, a altor reziduuri, a molozului rezultat din activitatea de construcţii sau a diferitelor alte materiale, precum nisip, balast, rumeguş, beton, vegetale, lichide, etc. pentru a evita pierderea şi împrăştierea acestora pe căile publice se sancţionează cu amenzi de la  1.000 la 1.500 lei.

Art.35. Depozitarea sau împrăşierea resturilor menajere şi a altor deşeuri lângă containerele ori recipientele de gunoi amplasate pe platformele de precolectare, sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi introducerea în recipienţii colectori de deşeuri menajere a deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale, inclusiv la domiciliu, se sancţionează cu amendă de la 200 la 800 lei.

Art.36. a) Folosirea altor recipienţi decât cei destinaţi special pentru acest scop, utilizarea de recipienţi fără capac sau degradaţi, din care se scurg deşeuri, menţinerea pubelelor, sacilor cu deşeuri, resturilor vegetale sau altor deşeuri pe domeniul public în alte zile decât cele programate pentru colectarea deşeurilor, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

             b) Depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor fără a contracta cu operatorul de salubrizare transportul acestora, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Excepţie: programul periodic stabilit de Primărie pentru colectarea deşeurilor vegetale precolectate din curţi şi grădini.

             c) Nerespectarea adunarii selective a deseurilor, se sancţionează cu amenzi de la  200 la 500 lei.

             d) Arderea deseurilor din sau in containere, se sancţionează cu amenzi de la  1.500 la 3.000 lei

Art.37. Lipsa coşurilor pentru hârtii în faţa sediilor agenţilor economici şi de la bancomatele băncilor comerciale, şi negolirea acestora după umplere, se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei;

 

Art.38. a) Introducerea de deşeuri menajere în recipienţii pentru colectarea deşeurilor stradale sau în coşuri straale, amplasate de operator pe domeniul public, se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei.

             b) Introducerea în recipienţii destinaţi colectării selective a altor tipuri de deşeuri, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

             c) Degradarea recipienţilor pentru colectarea deşeurilor stradale, utilizaţi de operator, amplasaţi pe domeniul public, se sancţionează cu amendă de la 500 la 800 lei;

Art.39. Blocarea, inclusiv cu autoturisme, a accesului utilajelor de colectare şi transport a deşeurilor menajere la recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare de pe domeniul public, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.40. Neîntreţinerea trotuarului prin măturare din faţa imobilelor (case, blocuri, spaţii comerciale, unităţi de alimentaţie publică, sediile agenţilor economici, instituţii, etc.) precum şi a locului de parcare închiriat, neîndepărtarea buruienilor, a florei spontane care creşte pe lângă imobile, împrejmuiri ale acestora (de ex. garduri), deversarea de pe trotuar pe partea carosabilă a deşeurilor stradale, neîndepărtarea ţurţurilor de pe acoperişuri, necurăţarea zăpezii sau a gheţii de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor după depunere, precum şi aruncarea acestora din curţi pe străzi, de către proprietarii sau deţinătorii imobilului se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 200 la 500 lei pentru persoanele juridice.

Art.41. Nepermiterea accesului  personalului operatorului căruia Primăria i-a atribuit activitatea de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie, în locurile unde urmează să se realizeze operaţia, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.42. Schimbarea destinaţiei zonelor verzi, a spaţiilor de joacă pentru copii, a bazelor sportive şi împrejmuirea domeniului public, fără autorizaţie se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Art.43. Deteriorarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de orice fel prin smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din zonele aparţinând domeniului public, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.44. Aprinderea sau întreţinerea focului pe domeniul public, în pieţe, la rampa de depozitare a deşeurilor menajere, aprinderea şi arderea deşeurilor menajere de orice fel în curţi sau pe alte terenuri private, fără respectarea măsurilor legale de prevenire a incendiilor, precum şi incendierea containerelor de deşeuri de pe platformele de depozitare se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.45. Spălarea autovehiculelor sau altor utilaje pe domeniul public se sancţionează cu amendă de la 200  la 500 lei.

Art.46. Efectuarea unor lucrări de reparaţii la autovehicule sau alte utilaje asemănătoare pe domeniul public şi/sau murdărirea spaţiilor publice ca urmare a acestor activităţi, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.47. a) Necurăţarea roţilor mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice de pe şantiere de construcţii sau terenuri agricole se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;

              b) Murdărirea domeniului public ca urmare a activităţilor de încărcare - descărcare a mijloacelor de transport sau prin scurgerea din vehicul în timpul transportului de materiale de construcţie, pământ sau alte materiale, se sancţionează cu amendă de la 200 la 800 lei;

              c) neîmprejmuirea cu panouri de protecţie a organizărilor de şantier şi amplasamentelor pe care se execută lucrări de construcţii sau intervenţie la dotările tehnico – edilitare, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei ;

              d) prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;

Art.48. Aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor sau a cojilor de seminţe de către pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei. 

CAPITOLUL III 

 CIRCULAŢIA,  OPRIREA, STAŢIONAREA  ŞI  PARCAREA  VEHICULELOR,

TRANSPORTUL  DE MĂRFURI  ŞI  DE  PERSOANE

Dispoziţiile prevăzute în prezentul capitol au ca scop desfăşurarea în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, a proprietăţii publice şi private, a mediului cât şi asigurarea unui cadru civilizat cu privire la staţionarea şi parcarea vehiculelor în orasul Somcuta Mare

Art.49. Accesul şi/sau oprirea autovehiculelor în zona unde se efectuează lucrări edilitar-gospodăreşti, semnalizate şi marcate corespunzător, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

Art.50. Circulaţia mijloacelor de transport marfă sau persoane pe alte străzi decât cele din traseele stabilite sau autorizate de către Primărie, precum şi conducerea unui autovehicul  care depăşeşte masa totală maxim autorizată pentru strada respectivă se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.500 lei.

      Art.51. Staţionarea autovehiculelor în scop de aprovizionare sau depozitarea temporară a mărfii pe trotuar, alei pietonale sau de acces, în afara intervalului orar aprobat de Primărie, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

 

Art.52. a) Circulaţia autovehiculelor pe zone verzi, alei pietonale, trotuare, piste pentru biciclişti, căi de acces pentru persoane cu dizabilităţi, în parcuri sau zone închise circulaţiei, se sancţionează cu amendă de la  200 la 1.500 lei.

Fac excepţie autovehiculele autorizate de către Primărie, de intervenţie sau pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare.

            b) Circulaţia mopedelor pe alei pietonale, trotuare, căi de acces pentru persoane cu dizabilităţi, în parcuri sau zone închise circulaţiei, se sancţionează cu amendă de la  200 la 500 lei.

           c) Trecerea pe zone verzi sau pătrunderea în spaţiul de joacă amenajat pentru copii, cu biciclete -cu excepţia copiilor până la 14 ani-, mopede, autovehicule sau vehicule cu tracţiune animală, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

            d) Practicarea unor sporturi extreme cu biciclete, motocicluri, skateboarduri, role, etc. în parcuri, pieţe, pe drumuri  publice, trotuare, sau pasaje pietonale, inclusiv pe pistele pentru biciclişti, sau în locurile unde sunt executate sau amplasate obiecte, care prin natura lor constituie mobilier urban ( bănci, jardiniere, trepte, platouri pietonale special amenajate şi ornamentate cu materiale uşor alterabile deteriorabile, cum ar fi: scuplturi de orice fel, stative marginale pentru flori etc.). cu excepţia locurilor special amenajate şi semnalizate în acest scop, de către autorităţile administraţiei publice locale, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

            e) Rezemarea bicicletelor de pereţii şi gardurile caselor,  vitrinele unităţilor comerciale sau de obiectele care fac parte din mobilierul urban se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Art.53. Oprirea autovehiculelor pe zone verzi,  terenuri destinate spaţiului verde sau în alte locuri decât cele special amenajate se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.54. Oprirea sau staţionarea vehiculelor pentru transport marfă cu masa maximă total autorizată de peste 3,5 tone, a autovehiculelor pentru transport călători peste 8+1 locuri, cât şi a tractoarelor, remorcilor şi tuturor utilajelor agricole pe carosabil, în parcările amenajate pentru autoturisme, spaţii verzi, trotuare, alei, platforme, terenuri de joacă pentru copii şi platforme gospodăreşti, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

          

Art. 55.  Oprirea sau staţionarea altor autovehicule în zone cu regim de rezervare pentru taximetre sau instituţii publice, semnalizate corespunzător, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei. 

Art. 56. Oprirea şi parcarea autovehiculului fără respectarea marcajului rutier de ghidare se sancţionează cu amendă între 200 şi 500 lei.

 Art. 57.  Blocarea accesului în/din sedii sau puncte de lucru ale agenţilor economici, instituţiilor, în/din pieţe, alei, curţi, parcări, ganguri, garaje, şantiere de construcţii, alei pietonale sau orice alte căi de acces se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.58. Parcarea sau depozitarea vehiculelor pentru transport marfă cu masa maximă total autorizată mai mare de 7.5 tone, a autovehiculelor pentru transport călători peste 8 + 1 persoane, a altor vehicule grele şi/sau agregatelor agricole în afara proprietăţii, a locurilor special amenajate, pe domeniul public se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

Art.59. Necomunicarea de către persoanele fizice sau juridice, proprietari sau utilizatori de vehicule, a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul, la solicitarea îndreptăţită a organelor abilitate să aplice prevederile prezentei hotărâri, în termenul solicitat se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei. 

Art.60. Locurile de parcare cu plata sunt stabilite de consiliul local, care va sigura si administrarea lor.In asemenea parcarii vor stationa numai vehicule din categoria celor aratate pe tabla aditionala, taxa pentru parcare se va stabili distinct pentru fiecare zona de parcare, ne respectarea prevederilor si a plati taxe de parcare se sanctioneaza cu amanda de la 100 la 500 lei.

CAPITOLUL  IV 

RESPECTAREA ORDINII  ŞI  LINIŞTII  PUBLICE

Pentru asigurarea unui climat de ordine şi liniste publica necesar desfăşurării normale a activităţii economice, sociale,culturale şi pentru promovarea unor relaţii civilizate în viata cotidiana, cetăţenii sunt obligaţi sa aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor tarii şi al normelor de convieţuire socială.

Art.61. a) săvârşirea unor acte, fapte ori gesturi de natură de a împiedica folosirea normală a locuinţei, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei;

b)  satisfacerea necesităţilor fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului, se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei;

c)  dormitul pe bănci, pe mobilierul stradal, în parcuri şi grădini publice, se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei;

d) folosirea autovehiculelor prin turarea motoarelor acestora şi efectuarea de manevre prin derapaje, intoarceri bruşte, accelerări şi frânări bruşte, executate pe raza  Orasului Somcuta Mare, efectuate fără avizul Comisiei de Siguranţa Circulaţiei a Orasului Somcuta  Mare, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Art.62. (1)  Comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie, se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei.

          (2) Dacă prin contravenţie s-a cauzat o pagubă ori sunt bunuri supuse confiscării, respectiv mărfuri sau produse care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea de contravenţii, agentul constatator va stabili şi cuantumul despăgubirii, ori după caz, va dispune confiscarea, făcând menţiunea despre aceasta în procesul verbal 

Art.63. Savarsirea urmatoarelor fapte prin care se aduce atingerea ordinii si linisti publice constitue contraventie dupa cum urmeaza;

            (1)vanzarea si consumul de produse alcolice in alte locuri decat cele autorizate, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

            (2) vanzarea si consumul semintelor de orice fel in locurile publice, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

            (3) provocarea de zgomote intre orele 22-06, de natura sa conturbe linistea celorlalti locuitori

, se sancţionează cu amendă de la 100 la 1000 lei.

                                                        CAPITOLUL  V

REGULI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND CREŞTEREA ANIMALELOR

Art.64. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

 a) lăsarea în stare liberă pe căile publice, în parcuri, pieţe, pe rampa de gunoi a animalelor sau păsărilor;

 b) sacrificarea animalelor (porci, viţei, miei etc.) pe spaţiile publice (străzi, trotuare, parcări, parcuri, zone verzi etc.);

 c) lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în locuri şi localuri accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol pentru integritatea corporală a cetăţenilor.

 d) accesul cu câini periculoşi din rasele concepute pentru lupte şi atac (Pit Bull, Boerbull, Bandog), indiferent de echiparea acestora, în localuri publice, mijloace de transport în comun, precum şi în alte locuri publice.    

Accesul se permite doar în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi căile de acces către acestea, numai dacă vor fi echipaţi corespunzător (cu botniţă, lesă şi zgardă sau ham).

 e) neafişarea la loc vizibil de către proprietarii sau deţinătorii de câini de companie, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Câine periculos” sau „Atenţie câine rău”, după caz;

f) nerespectarea normelor generale de curăţenie, igienă şi întreţinerea în condiţii optime a spaţiului comun de către proprietarii şi deţinătorii de animale ;

(2) Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.65. Neluarea măsurilor ce ţin de protejarea integrităţii fizice a vecinilor imediat alăturaţi sau a trecătorilor, prin realizarea de construcţii, împrejmuiri, transformări etc., destinate creşterii animalelor de companie, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.66. Producerea de disconfort de orice fel (fonic, olfactiv, igienico sanitar, etc.) de către animalele de companie (câini, pisici, iepuri, păsări şi altele) deţinute în blocuri de locuinţe, imobile cu mai mulţi locatari ce au curţi şi dependinţe comune. Proprietarul sau deţinătorul se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Art.67. Proprietarii, deţinătorii şi însoţitorii animalelor de companie sunt obligaţi să cureţe locurile unde acestea şi-au satisfăcut necesităţile fiziologice cu mijloace specifice proprii (pungi sau mănuşi P.V.C.,s.a.). Nerespectarea acestei obligaţii  se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei.

Art.68.(1) În intravilanul orsului Somcuta Mare este strict interzisă creşterea următoarelor specii de animale: ovine, caprine, bovine, bubaline, cabaline, porcine.

           (2) Este interzisă creşterea păsărilor de curte, a porumbeilor, păunilor şi altor păsări de companie sau agrement, precum şi a iepurilor şi a nutriilor în zona „A” a orasului Somcuta Mare          

 (3) Este permisă creşterea până la 20 (douăzeci) bucăţi păsări de curte, porumbei, iepuri sau nutrii în fiecare gospodărie individuală din zonele”B”,  „C” şi „D” de pe raza orsului Somcuta Mare, exceptând zonele stabilite la pct. (1), unde numărul păsărilor ce se pot creşte este nelimitat.

           (4) În zonele din intravilanul orsului Somcuta Mare, exceptând zonele prezentate la pct.(1),  nu se vor acorda autorizaţii pentru construirea de adăposturi pentru creşterea animalelor şi păsărilor de curte.

           (5) Adăposturile pentru animale şi păsări trebuie amplasate la o distanţă de minim 10 m faţă de clădirile de locuit din vecinătate, respectând următoarele condiţii:

- existenţa unei fose septice betonate şi acoperite etanş;

- existenţa unui contract de vidanjare a fosei septice;

- asigurarea în permanenţă a curăţenie a adăposturilor şi a curţilor în care se realizează deţinerea şi creşterea animalelor şi păsărilor;

- executarea lucrărilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, periodic sau ori de câte ori este nevoie, prin societăţi comerciale specializate în executarea a lucrărilor DDD;

- deţinerea acestora strict pe proprietate şi luarea măsurilor de împiedicare a accesului liber pe domeniul public;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală, fără a crea impact asupra mediului sau disconfort de orice fel vecinilor;

           (6) Organele de specialitate ale Primăriei orasului Somcuta Mare, Poliţia Locală, personalul de control ale instituţiilor de stat abilitate ( Poliţia, Direcţia de Sănătate Publică, Garda de mediu) vor efectua verificări pentru a  constata  îndeplinirea condiţiilor impuse pentru creşterea animalelor şi păsărilor.

          (7) Cetăţenii sunt obligaţi să permită accesul reprezentanţilor organelor de control abilitate pentru a efectua controale periodice în perimetrele vizate de prezenta hotărâre.

          (8) Cetăţenii sunt obligaţi să desfiinţeze grajdurile, coteţele şi alte adăposturi construite ilegal.

          (9) Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei 

CAPITOLUL   VII

CONSTATAREA  CONTRAVENŢIILOR ŞI CĂILE DE ATAC

Art.69. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de către reprezentanţii Poliţiei Orasului, Poliţiei Locale, respectiv de împuterniciţii primarului atât din cadrul personalului Primăriei.

Art.70. Poliţia Locală este competentă în aplicarea tuturor Hotărârilor de Consiliu Local emise anterior constituirii sale, şi au ca atributii in aplicarea urmatoarelor legii: Legea 61/1991 cu modificarile si complectarile  ulterioare, Legea 60/1991 cu modificarile si complectarile  ulterioare, Legea 12/1990 cu modificarile si complectarile ulterioare, legea 145/2014 cu modificarile si complectarile ulterioare si Legea 15/2016  cu modificarile si complectarile ulterioare .

Art.71.Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate, iar în cazul cetăţenilor străini, persoane fără cetăţenie sau a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

Art.72. Contravenţiile se constată prin proces verbal, ce va fi înmânat sau, după caz, comunicat în copie contravenientului în termen de cel mult o lună de la data încheierii. Comunicarea se va face de către organul care a aplicat sancţiunea. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul verbal, comunicarea acestuia precum şi înştiinţarea de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.

Dacă contravenientul a fost obligat şi la plata de despăgubiri, odată cu procesul verbal i se va comunica şi înştiinţarea de plată pe care se va face menţiunea  cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, după caz, a despăgubirii în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

Art.73. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate formula plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit Ordonanţei nr.2/2001.

Art.74. Punerea în executare a amenzii şi a despăgubirilor se va face de către organul din care face parte agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva procesului verbal.

În vederea executării amenzii, organele menţionate mai sus vor comunica din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanţelor bugetare, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi are sediul contravenientul, procesul verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, neatacat în termen.

CAPITOLUL   VIII

DISPOZIŢII FINALE 

Art.75. (1) Terenurile aparţinând domeniului public al Orasului Somcuta Mare sunt compuse din:

-         străzi (asfaltate, pietruite şi de pământ);

-         trotuare, alei, platforme, parcări ;

-         zone verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente plantate);

-         terenuri destinate spaţiului verde (spaţii cu dominanţă vegetală şi zone cu vegetaţie spontană ce intră în domeniul public);

-         terenuri de joacă şi platforme gospodăreşti care înconjoară perimetrul clădirilor de locuit până la limita carosabilului, respectiv a altei proprietăţi sau zone perimetrale.  

            (2) Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz.

Art.76. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile din O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art.77. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 de zile de la aducerea la cunoştinţa publică,

Art.78. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează POLITIA LOCALA a Orasului Somcuta Mare.

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.