HOTARAREA NR. 15 / 2016

Privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 51925 Somcuta Mare, nr. cad. 4020 teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 29.02.2016,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului precum si al Compartimentului de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

            Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica precum si al Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

            In temeiul prevederilor Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, Hotararea Consiliului Local nr. 60/2004 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare,

            Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

            In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba dezmembrarea terenului in suprafata de 210 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 51925 Somcuta Mare, nr. cad. 4020, in doua loturi – lot 1 in suprafata de 154 mp, lot. 2 – in suprafata de 56, in conformitate cu schita de dezmembrare prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

PASCA DORIN IOAN

 

SOMCUTA MARE

29.02.2016

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.