HOTARAREA NR. 14/ 2016

Privind aprobarea organizarii evenimentului ,,Nunta de aur” 2016 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta oedinara, in data de 29.02.2016,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

            Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 17, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba organizarea evenimentului ,,Nunta de Aur” 2016 pentru familiile care au implinit 50 de ani de la casatorie  prin acordarea de diplome si premii im valoare de 100 lei/pereche.

Art. 2. Finantarea cheltuielilor pentru organizarea evenimentului (prevazut la art. 1, inclusiv ceremonie de acordare a distinctiilor si premiilor) se va face de la cap. 67.02.50 Alte actiuni culturale, art. 20.30.30 din sume provenite din venituri proprii.     

Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

PASCA DORIN IOAN

 

SOMCUTA MARE

29.02.2016

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.