HOTARAREA NR. 12 / 2016

Privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor(SMID),județul Maramures ,a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 15.02.2016,

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Talpos Florin Vasile, primarul Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate prezentat de Serviciul Public de Salubrizare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand seama de adresa nr. 726/2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru  Gestionarea Integrată  a Deseurilor Menajere  Maramures.

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, ale Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, ale Legii serviciului de salubrizare a localitatii nr. 101/2006, republicata;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,art.115 lit b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

 

Art. 1 – Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor - SMID Maramures",precum și  a regulamentului  serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș.

            Art. 2. Se aproba Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi.

            Art. 3. Consiliul Local Somcuta Mare opteaza, in situatia in care este posibil, ca incasarea sumelor  datorate ca urmare a prestarii serviciului de salubrizare sa fie facuta de operatorul economic direct de la cetateni.

Art. 4. Se imputerniceste domnul Talpos Florin Vasile - primarul Orasului Somcuta Mare, ca in numele si pentru Consiliul local, sa voteze si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistemul Integrat de Gestionare al Deseurilor Menajere Maramures, Studiul de oportunitate privind delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor - SMID Maramures", a Regulamentului  serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș precum si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sirbi.

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          ADIGIDM - Maramures,

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

TALOS CORNELIU

 

SOMCUTA MARE

15.02.2016

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.