HOTARAREA NR. 11 / 2016

Privind aprobarea Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si indicatorii indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ’’Extindere, reabilitare si modernizare Liceu Teoretic Ioan Buteanu - Somcuta Mare”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 15.02.2016,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de Compartimentul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie, intocmita de S.C. HURAD AB S.R.L. - Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 9, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/885/2015, CUI RO34023998,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 119/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, Hotararea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

In baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4, art. 45 alin. 1 ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

 

ART. 1 – Se aproba Documentatia de Avizare si Intervetie a Lucrarilor intocmita de catre SC HURAD AB SRL, cu sediul in cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 9, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/885/2015, CUI RO34023998 si indicatorii tehnico-economici ai investitiei “Extindere, reabilitare si  modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare ”, indicatori actualizati prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2. Se aproba coparticiparea financiara a Orasului Somcuta Mare cu suma de 129.747 lei, inclusive TVA, la realizarea prezentului obiectiv din valoarea totala a investitiei de 2.274.012 lei inclusiv TVA, investitia fiind propusa spre finantare șin cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2015”

ART. 3. Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 78/2015 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si indicatorii indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie  ’’Extindere, reabilitare si modernizare Liceu Teoretic Ioan Buteanu -  Somcuta Mare”.

ART. 4 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

TALOS CORNELIU

 

SOMCUTA MARE

15.02.2016

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.