HOTARAREA NR. 9 / 2016

privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.01.2016,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul prezentat de catre Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Indeplinirea procedurii prealabile reglementata de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata,  

Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015,  

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b)  ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta

H O T A R A R  E:

Art. 1. – Se aproba bugetul local al Orasului Somcuta Mare, conform Anexei nr. 1 din prezenta hotarare, la total venituri in suma de 11.718 mii lei, total cheltuieli in suma de 14.534,19 mii lei, diferenta de 2.816,19 mii lei reprezentand  excedentului anului 2015.

Art. 2. – Se aproba bugetul Serviciului Public de Salubrizare Somcuta Mare,  finantat din venituri proprii si subventii din bugetul local, conform Anexei nr. 2, la total venituri si cheltuieli in suma de 345 mii lei.

Art. 3. – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinantate din venituri proprii de la cap. 62 Invatamant in suma de 70 mii lei, repartizarea acestuia fiind detaliata in Anexa nr. 3.

Art. 4. – Prezenta hotarare poate fi contesta in termen de 30 de zile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 5. - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

BUDA GHEORGHE IOAN

 

SOMCUTA MARE

28.01.2016

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.