HOTARAREA NR. 8 / 2016

Privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2015

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.01.2016,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

            Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratie publica si juridica din cadrul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare,

            In baza prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

            In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. b)  ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba utilizarea sumei de 2.816.197,42 lei reprezentand execent bugetar aferent exercitiului financiar al anului 2015 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2016.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

BUDA GHEORGHE IOAN

 

SOMCUTA MARE

28.01.2016

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.