HOTARAREA NR. 7 / 2016

Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ’’Reabilitare, modernizare si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.01.2016,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Proiectul tehnic intocmit de S.C. CUBICON S.R.L. – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, STR. Oituz, nr. 8 ap. 42,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 119/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, Hotararea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

In baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4, art. 45 alin. 1 ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba Proiectul tehnic al investitiei “Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare”, intocmit de catre S.C. CUBICON  S.R.L. – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, STR. Oituz, nr. 8 ap. 42, CUI RO23244918, inregistrat la Registrul  proiect prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

BUDA GHEORGHE IOAN

 

SOMCUTA MARE

28.01.2016

 

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.