HOTARAREA NR. 6 / 2016

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.01.2016,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate intocmit de catre Compartimentul de Urbanism si Amenejarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Orasului Somcuta Mare,

Studiul de fezabilitate intocmit de S.C. CUBICON  S.R.L. – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, STR. Oituz, nr. 8 ap. 42, CUI 23244918.  

In baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 28/2008 pentru aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnic-economice, aferente investitiilor publice, precum si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1430/2005 privind adoptarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 50/1991,

Legea nr. 52/203 privind transparenta decizionala in administratia publica,                       

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din localitatea Finteusu Mare, intocmit de S.C. CUBICON  S.R.L. – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, Str. Oituz, nr. 8 ap. 42, CUI RO23244918, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J24/274/2008, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Biroului de Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

BUDA GHEORGHE IOAN

 

SOMCUTA MARE

28.01.2016

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.