HOTARAREA NR. 54 / 2013

Privind efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii titlului onorific "Meritul cultural" pentru membrii asociatiilor corale din Orasul Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Talpos Florin Vasile, primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de doamna Costin Corina director al Casei de cultura "Aurel Buteanu" Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural si Medalia Meritul Cultural, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulteiroare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba efectuarea demersurilor necesare in vederea acordarii titlului onorific de "Merit cultural" pentru formatiunea corala "Buciumenii Chioarului" cu ocazia implinirii a 80 de ani de activitate precum si pentru formatiunea corala "Corul Barbatesc din Finteusu Mare" cu ocazia implinirii a 95 ani de activitate.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Casei de cultura "Aurel Buteanu" Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.