HOTARAREA NR. 53 / 2013

Privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii:
Alimentarea cu apa in sistem centralizat in localitatea Valenii Somcutei


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se expun motivele pentru care se solicita emiterea acestei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor art. 4 alin. 4 – 6 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 52/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Alimentare cu apa in sistem centralizat in localitatea Valenii Somcutei,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a, ale Legii nr. 215/2001 privind adminsitratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Incepand cu data prezentei hotarari, se aproba bugetul multianual pentru realizarea obiectivului de investitii: Alimentarea cu apa in sistem centralizat in localitatea Valenii Somcutei, buget prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.