HOTARAREA NR. 52 / 2013

Privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Proiectul ethnic nr. B362A/2010 realizat de SC BINNOVA SA – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Minerilor, nr. 16,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 66/2010 privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea elaborarii Studiului de fezabilitate si a Proiectului tehnic pentru realizarea obictivului de investitii Alimentare cu apa in sistem centralizat in localitatea Valenii Somcutei, Hotararea Consiliului Local nr. 67/2010 privind aprobarea bugetului multianual pentru realizarea obiectivului de investitii ''Documentatii tehnico-economice pentru alimentarea cu apa in sistem centralizat in localitatea Valenii Somcutei'',
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza competentelor conferite de art. 36 alin. 9 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se insuseste proiectul tehnic al obiectivului de investitie "Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat in localitatea Valenii Somcutei", proiect prezentat in anexa care face parte integarnta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Se aproba caietul de sarcini ce va sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica, documentatie prezenta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Compartimentului de Achizitii publice din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.