HOTARAREA NR. 51 / 2013

Privind modificarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Biroul juridic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necsitatea adoptarii prezentei hotarari,
In temeiul Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 86/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luând în considerare avizul secretarului orasului Somcuta Mare,

HOTARASTE:

ART. 1 – Incepand cu data prezentei hotarari se stabileste componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:

- Comisia economico-financiara,
Cotet Tamas Dionisie - consilier PSD
Longin Gheorghe - consilier PSD
Balmos Teodor - consilier PNL
Maries Emil Gavril - consilier PNL
Alb Vasile Dorinel - consilier PDL

- Comisia pentru probleme de amenajare a teritoriului si urbanism,
Talpos Cristian - consilier PSD
Nechita Vasile - consilier PSD
Maries Emil Gavril - consilier PNL
Cotet Gheorghe - consilier PNL
Pasca Dorin - consilier PDL

- Comisia pentru agricultura, mediu si cadastru,
Talpos Cristian - consilier PSD
Nechita Vasile - consilier PSD
Nechita Ioan - consilier PNL
Nechita Ionuc - consilier PNL
Pasca Dorin Ioan - consilier PDL

- Comisia pentru invatamant, cultura, tineret, sport si probleme sociale,
Longin Gheorghe - consilier PSD
Ciolte Dragomir - consilier PSD
Balmos Teodor - consilier PNL
Nechita Ioan - consilier PNL
Lipovan Claudiu - consilier PDL

- Comisia de adminstratie publica locala si juridica.
Cotet Tamas Dionisie - consilier PSD
Cioltea Dragomir - consilier PSD
Vancea Dorin - consilier PC
Cotet Gheorghe - consilier PNL
Nechita Ionuc - consilier PNL

ART. 2 – Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- D-lui primar al Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.