HOTARAREA NR. 50 / 2013

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Talpos Florin Vasile, primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,
Adresele nr. 538 si 539/29.04.2013 a Consiliului Judetean Maramures, inregistrate sub nr 4226 si 4227 din 07.05.2013, Hotararea Consiliului Judetean nr. 66 si 67 /29.04.2013 prin care se aloca suma totala de 745 mii lei pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala,
Conform contractului de finantare nr 938/15.05.2013 pentru programul constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii nr 114/1996, transmis de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza competentelor conferite de prevederile art. art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Incepand cu data prezentei hotarari, se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:
• Se suplimenteaza veniturile la cap. 04.02.04 'Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - alocate de catre Consiliul Judetean Maramures, cu suma de 330 mii lei
• Se suplimenteaza veniturile la cap. 11.02.05 'Sume alocate din TVA pentru drumuri comunale' cu suma de 145 mii lei
• Se suplimenteaza veniturile la cap. 11.02.06 'Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale' cu suma de 270 mii lei

Se suplimenteaza cheltuielile pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala, cu suma totala de 745 mii lei, la urmatoarele capitole de cheltuieli :

 67.02 Cultura ,recreere si religie– cu suma de 430 mii lei din care :
• 100 mii lei – pentru obiectiv "Reabilitare camin cultural Valenii Somcutei ;
• 100 mii lei - pentru obiectiv de investitie "Reabilitare camin cultural Finteusu Mare ;
• 230 mii lei – pentru obiectiv Modernizare baza sportiva ;

 70.02.Dezvoltare publica si locuinte,– cu suma totala de 170 mii lei din care :
-sub cap 70.02.06 Iluminat public , suma de 70 mii lei (extindere retea electrica pe str.Gradinarilor si Codru Butesii
-sub cap 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, total suma de 100 mii lei
din care :
-locuinte sociale program Legea 114/1996, suma de 75 mii lei, cofinantare utilitati ;
-PT si DE sistematizare blocuri sociale 15 mii lei;
-PT si DE sistematizare blocul ANL str targului nr 7C -10 mii lei

 84.02.Transport,– cu suma totala de 145 mii lei din care :
-sub cap 84.02.03.01 Drumuri si poduri , suma de 145 mii lei, din care :
- pentru reparatii DC 74 Hovrila suma de 10 mii lei
- pentru reparatii DC 72 Finteusu Mare suma de 25 mii lei
- pentru reparatii DC 75 Buteasa suma de 10 mii lei
- pentru cofinantare investitie DC 64 Valenii Somcutei program conform OUG 28/2013 suma de 100 mii lei , din care suma de 18,6 mii lei pentru reactualizare PT si detalii de executie.

II. Conform contractului de finatare nr 938/15.05.2013 pentru programul constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii nr 114/1996 transmis de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si administratiei publice, se suplimenteaza veniturile la cod indicator :
• Depozite speciale pentru constructii de locuinte (39.02.10) , cu suma de 813 mii lei ;
Cu suma de 813 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la cap 70.02.Dezvoltare publica si locuinte, sub cap 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor,
Pentru investitia :
-locuinte sociale program Legea 114/1996, suma de 813 mii lei
III.Avand in vedere executia veniturilor si cheltuielilor pentru trim. I al anului 2013, si faptul ca veniturile proprii incasate au depasit previziunile bugetare propunem suplimentarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor bugetului local cu suma de 30 mii lei.

Pe capitole aceste sume se regasesc astfel :
La venituri
 venituri proprii (48.02) se suplimenteaza cu suma de 30 mii lei, din care :
o 21.07.02.02.03 cu suma de 30mii lei
La cheltuieli suma de 30 lei se regaseste la:
- Cap.67.02 Cultura, cu suma de 5 mii lei, pentru transferuri la camine culturale, din care :
• pentru iluminat, incalzit si forta motrica, suma de 3,5 mii lei ;
• pentru bunuri si servicii cu aracter functional, suma de 1,5 mii lei ;

- Cap.74.02 Protectia Mediului, subcap.74.02.06, , cu suma de 25 mii lei,din care :
Titlu 10 Salarii, se suplimenteaza cu suma de 20 mii lei, pentru plata drepturilor salariale aferent personalului de la statia de epurare, pentru luna mai si iunie 2013 ;
Titlu 20 Bunuri si servicii, se suplimenteaza cu suma de 5 mii lei, din care :
- cheltuieli pentru plata energiei electrice : 5 mii lei

IV
A.Conform referatului de necesitate intocmit de viceprimar Buda Gheorghe, , se suplimenteaza veniturile bugetului 10, cod indicator 30.10.08 venituri din prestari servicii, cu suma de 90 mii lei( din excedentul anului 2012)
si se suplimenteaza cheltuieleile din cadrul
• cap 70.10.50 cu suma de 50 mii lei, din care :
o pentru titlul 10 salarii, suma de 10 mii lei pentru plata drepturilor salariale aferent personalului de la serviciul de apa, pentru luna mai si iunie 2013 ;
o pentru titlul 20 bunuri si servicii, suma de 10 mii lei din care :
 energie electrica suma de 5 miilei
 plata apa la Sist de gospod a apei suma de 3 mii lei ;
 combustibil suma de 1 mii lei
 alte bunuri si servicii suma de 1 mii lei
o pentru titlul 71 alte active fixe, suma de 30 mii lei din care :
 pentru achizitie teren pentru investitia Alimentare cu apa in localitatea Valenii Somcutei, se aloca suma maxaima de 25 mii lei ;
 taxe si avize intabulare pe UAT Somcuta Mare se aloca suma de 5 mii lei
• cap 70.10.04 cu suma de 40 mii lei pentru achizitie autogunoiera.

B. Se diminueaza veniturile din cadrul bugetului activitatilor autofinantate, respectiv veniturile din cadrul indicatorului 33.10.08 Venituri din prestari servicii pentru activitatea de salubrizare, cu suma de 30 mii lei si
Se diminueaza cu suma de 30 mii lei cheltuielile de la cap.70.10.04 Serviciu de salubrizare, respectiv cheltuielile de natura salariala, cu respectarea incadrarii in plafonul maxim de cheltuieli aprobat de catre DGFP Maramures.
Art. 2 - Dupa rectificare bugetul local al Orasului Somcuta Mare, va fi la venituri in suma de 9743,10 mii lei iar la cheltuieli in suma de 9863,40 mii lei.
Art. 3 - Dupa rectificare bugetul local al serviciilor autofinantate din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, va fi la venituri in suma de 1065 mii lei iar la cheltuieli in suma de 1065 mii lei.
Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.