HOTARAREA NR. 49 / 2013

Privind aprobarea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de Serviciul Public de Evidenta a Persoanei – Stare civila, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor art. 282, 283 alin. 31 si 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 178 al OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala; art. 5 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta nr. 84/2001 privind infiintarea si organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidenta a persoanelor; Legea nr. 127/2013 pentru aprobarea OUG nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative,
Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind divortul prin acordul sotilor,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul adminsitrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 4, art. 45 alin. 2 lit., c ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa in suma de 500 lei, taxa care constituie venit la bugetul local.
Art. 2 – Taxa stabilita conform art. 1 se achita la casieria Primariei Orasului Somcuta Mare.
Art. 3 – Incepand cu data prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Local nr. 3/2011 privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa, isi inceteaza aplicarea.
Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- SPCLEP Somcuta Mare, Stare Civila,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.