HOTARAREA NR. 47 / 2013

Privind atribuirea in regim de comodat a unui spatiu apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, Asociatiei MIGRANT Somcuta Mare, asociatie fara scop lucrativ


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre dl primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate prezentat de catre doamna Costin Corina – director Casa de Cultura "Aurel Buteanu", prin care se motiveaza necesitatea acordarii unui spatiu Asociatiei MIGRANT Somcuta Mare, asociatie fara scop lucrativ,
Cererea adresata Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, inregistrata sub nr. 4946 / 2013 Dosar 7/A/2013,
Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare, art. 49 al Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 124 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Incepand cu data prezentei hotarari se aproba atribuirea, in regim de comodat, a spatiului in suprafata de 20 mp, cu alta destinatie decat cea de locuinta, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, care se gaseste in incinta Casei de cultura "Aurel Buteanu" Somcuta Mare, Asociatiei MIGRANT Somcuta Mare, asociatie fara scop lucrativ.
Art. 2 – Se atribuie in regim de comodat spatiul apartinand domeniului public pentru o perioada de 5 ani.
Art. 3 – Drepturile si obligatiile partilor sunt stipulate in cadrul contractului de comodat, prezentat in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Seviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Asociatiei MIGRANT Somcuta Mare,
- Casei de cultura "Aurel Buteanu" Somcuta Mare
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.