HOTARAREA NR. 46 / 2013

Privind aprobarea apartamentarii imobilului constructie inscris in CF nr. 51266, numar cadastral 51266-C1, imobil situat pe terenul apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Talpos Florin Vasile - Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Serviciul de Urbansim Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea emiterii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de adminsitratie publica locala si juridica din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Documentatia cadastrala intocmita de domnul inginer Ciorba Emanuil Gheorghe avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures, cu nr. 1473/15.03.2013,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, rerepublicata, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36, alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 46 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba apartamentarea imobilului constructie inscris in CF nr. 51266, nr. cad. 51266 situat pe terenul apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.