HOTARAREA NR. 45 / 2013

Privind identificarea topografica a unui imobil – cladire si teren aferent, situate pe teritoriul administrativ al Orasului Somcuta Mare, ca si imobile apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordin nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare,
Potrivit competentelor conferite de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 3, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se identifica terenul in suprafata de 1216 mp, teren inscris in nr. cad 634, teren situat pe teritoriul administrativ al Orasului Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, ca si imobil apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, regasindu-se in cadrul inventarului domeniului public la pozitia 87 (Gradinita Finteusu Mare si teren aferent) iar in Anexa 65 a HG nr. 934/2002 la pozitia nr. 33.
Art. 2 – Pe terenul identificat la art. 1 din prezenta hotarare se noteaza constructia ''Gradinita Finteusu Mare, imobil identificat in inventarul domeniului public al Orasului Somcuta Mare, la pozitia nr. 87 Gradinita Finteusu Mare iar in Anexa 65 a HG nr. 934/2002 la pozitia nr. 33.
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Compartimentul de Cadastru si Agricultura, precum si Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.