HOTARAREA NR. 44 / 2013

Privind atestarea dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare, asupra terenului in suprafata totala de 195932 mp, teren inscris in CF nr. 51315, nr. cad. 3911


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului precum si al Compartimentului de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica precum si al Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, Hotararea Consiliului Local nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare, Hotararea Consiliului Local nr. 139/2009 privind darea in administrarea Consiliului Judetean Maramures, a terenului apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, in suprafata de 1000 mp, cuprins in CF 3264 Somcuta Mare, pe nr. cad. 3911, pentru amplasarea Centrului de Colectare a Deseurilor Voluminoase, DEE si periculoase provenite din gospodarii, Hotararea Consiliuluui Local nr. 72/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, in vederea realizarii obiectivului "Amplasare Centru de Colectare Deseuri Voluminoase, in Orasul Somcuta Mare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se atesta proprietatea Orasului Somcuta Mare asupra terenului in suprafata de 195.932 mp inscris in CF nr. 51315 Somcuta Mare, nr. cad. 3911, urmand a fi cuprins in inventarul domeniului public al Orasului Somcuta Mare, modificandu-se in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Art. 2 – Se aproba dezmembrarea suprafetei de 1000 mp din suprafata totala de 195932 mp teren inscris in CF nr. 51315 Somcuta Mare, nr. cad. 3911 in conformitate cu documentatia cadastrala intocmita de ing. Ciorba Emanuil Gheorghe.
Art. 3 - Se imputerniceste Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare pentru punerea in aplicare a prevederilor perezentei hotarari.
Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.