HOTARAREA NR. 42 / 2013

Privind atestarea dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare si aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 51225 Somcuta Mare, nr. top. 1403/45/28


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului precum si al Compartimentului de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica precum si al Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Documentatia cadastrala intocmita de domnul ing. Radulescu Traian Adrian, inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures cu nr. 22670/17.04.2013,
In temeiul prevederilor Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, Hotararea Consiliului Local nr. 60/2004 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se atesta proprietatea Orasului Somcuta Mare asupra terenului in suprafata de 4200 mp inscris in CF nr. 51225 Somcuta Mare, nr. top. 1403/45/28, urmand a fi cuprins in inventarul domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, modificandu-se in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 60/2004 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Art. 2 – Se aproba dezmembrarea suprafetei de 500 mp din suprafata totala de 4200 mp teren inscris in CF nr. 51225 Somcuta Mare, nr. top.1403/45/28, urmand ca loturilor rezultate sa li se atribuie numere cadastrale noi, in conformitate cu documentatia cadastrala intocmita de ing. Radulescu Adrian Traian.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.
- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.