HOTARAREA NR. 41/ 2013

Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul Orasului Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre domnul Buhai Alexandru – persoana reesponsabila cu situatiile de urgent, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,
Analizand prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Mangement al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 2288/2004/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celorlalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, Legea nr. 484/2001 privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OMAI 132/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiza si acoperire a riscurilor si a structurii cadru a planului de analiza a si acoperire a riscurilor,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul Orasului Somcuta Mare, plan prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotararea.
Art. 2 –Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal de 30 de zile, prevazut de Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA VASILE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.05.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.