HOTARAREA NR. 40/ 2013

Privind stabilirea tarifului de prestare a serviciului de paza si administrare a terenurilor cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de Serviciul de Urbanism Cadastru si Agrictultura si Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratie publica locala si juridica din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 46/2008 privind Ocolul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 29/2013 privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures, pentru terenurile cu vegetatie forestierea apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare,
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c , alin. 5 lit. b, alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba tariful de 55,9 lei/ha/an pentru prestarea serviciului de paza si administare a terenurilor cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, paza ce va fi prestata de Directia Silvica Maramures prin structurile din subordinea acesteia.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA IONUC

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.04.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.