HOTARAREA NR. 39 / 2013

Privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul prezentat de catre Comisia Sociala organizata in vederea analizarii cererilor de inchiriere a apartamentelor ANL din localitatea Somcuta Mare, situate pe str. Targului, nr. 7C, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Cererea doamnei Cototiu Dragos Maria Daniela de renuntare la solicitarea facuta pentru a beneficia de inchirierea unui apartament ANL, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 4158/2013 precum si cererea domnului Nemes Daniel inregistrata cu numarul 4138/2013 care comunica renuntarea la solicitarea facuta pentru inchirierea unui apartament,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15,
Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ''c'', art. 45 alin. 3, art. 115 alin. 1 lit. ''b'' din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba lista definitiva de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii, realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare si situate pe str. Targului, nr. 7C, in conformitate cu tabelul prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – La data repartizarii, beneficiarii vor fi obligati sa reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA IONUC

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.04.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

Nr. crt.

Nume prenume

Stare civila,

Nr. copii

Punctaj

Numar camere

1

Marincas Monica

Casatorita

2

55

3 camere

2

Buda Georgeta

Casatorita

2

48

3 camere

3

Voicu Georgeta

Casatorita

1

50

3 camere

4

Apioc Tiberia

Casatorita

1

46

2 camere

5

Pascui Anca

Casatorita

1

35

2 camere

6

Sabadus Sebastian

Casatorit

0

50

2 camere

7

Mate Cosmin

Casatorit

0

37

2 camere

8

Marinescu Claudia

Necasatorita

0

56

2 camere

9

Cozmuta Raluca

Necasatorita

0

49

2 camere

10

Iovite Raul

Necasatorit

0

42

2 camere

11

Onut Florin

Necasatorit

0

39

2 camere

12

Vancea Raul

Necasatorit

0

37

2 camere

13

Pocol Andrei

Necasatorit

0

34

1 camera

14

Maries Carmen

Necasatorita

0

32

1 camera

15

Jurje Vlad Vasile

necasatorit

0

31

1 camera

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.