HOTARAREA NR. 37 / 2013

Privind aprobarea modelului de contract de inchiriere a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate de ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul prezentat de catre Comisia Sociala organizata in vederea analizarii cererilor de inchiriere a apartamentelor ANL din localitatea Somcuta Mare, situate pe str. Targului, nr. 7C prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 114/1996 legea locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba modelul de contract de inchiriere ce va fi folosit in relatia cu viitorii locatari ai locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C, contract prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA IONUC

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.04.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.