HOTARAREA NR. 36 / 2013

Privind calcularea chiriei pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

 Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate prezentat de Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 114/1996 legea locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ''c'', art. 45 alin. 3, art. 115 alin. 1 lit. ''b'' din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba stabilirea chiriei lunare de 3,17 lei/mp/luna pentru apartamentele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Art. 2 – Modalitatea de calcul a chiriei lunare/mp este prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA IONUC

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.04.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.