HOTARAREA NR. 35 / 2013

Privind aprobarea efectuarii unei expertize silvice pentru terenurile cu vegetatie forestiera, proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

 Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul prezentat de catre Serviciul Urbanism, Cadastru si Agricultura din cdrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 60/2004 privind inventarul domeniului public al Orasului Somcuta Mare, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba efectuarea unei expertize silvice asupra terenurilor cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, cu urmatoarele obiective:
1. Legalitatea modului de fundamentare a tarifului de paza si administrare la hectarul de padure in baza contractului cadru incheiat intre OS Somcuta Mare si Orasul Somcuta Mare, cu concluzii si propuneri concrete de reducere a pretului pe hectar padure in vederea intocmirii unui nou contract intre parti;
2. Legalitatea valorificarii superioare a masei lemnoase din perioada 2009-2013 corelat cu sortimentele din APV, daca vanzarea s-a facut conform preturilor de pe piata sau subevaluate;
3. Reconstituirea tuturor partizilor puse in valoare din patrimoniul forestier al Orasului Somcuta Mare pe perioada 2009-2013, prin masuratori in teren atat in partizi reprimite cat si in cele neautorizate pentru verificarea corectitudinii evaluarii calitative si cantitative a masei lemnoase. Concluzii asupra legalitatii, punerilor in valoare, calcul prejudiciilor daca este cazul;
4. Verificarea terenurilor forestiere inclusiv parcelelor lipsite de lucrari de punere in valoare, daca prejudiciile constatate au fost recuperate de la persoanele vinovate cu propuneri de incasare a acestora in beneficiul proprietarului;
5. La finalul exepertizei centralizatorul prejudiciului, daca este cazul pe fiecare parcela si proprietar cu cheltuieli nejustificate;
6. Cioatele masurate, fotografiate, numerotate si spreiate;
Suprafata de verificare 800 ha.
Art. 2 – Prezenta hotarare poate fi contesta in termen de 30 de zile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA IONUC

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.04.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.