HOTARAREA NR. 34 / 2013

Privind aprobarea alocarii unei cantitati de carburant
Politiei Orasului Somcuta Mare si Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Adresa Inspectoratului Judetean de Politie Maramures, Politia Orasului Somcuta Mare, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare sub nr. 20421/19.04.2013, Dosar nr. 2/A/2013,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă alocarea cantitatii de carburant de 150 litri/luna, Politiei Orasului Somcuta Mare, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii acestei institutii, 100 litri/luna pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures si 50 litri/luna pentru cele doua autospeciale MAI marca Dacia Logan MCV din dotarea Serviciului Rutier Maramures, fara a se depasi un procent de 10% din amenzile efectiv incasate de administratia Orasului Somcuta Mare.
Art. 2 – Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal de 30 de zile, prevazut de Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA IONUC

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.04.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 11 voturi, Impotriva 1 vot, Abtineri 2 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.