HOTARAREA NR. 33 / 2013

Privind aprobarea diminuarii suprafetelor propuse a fi inchiriate in baza prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 28/2013 


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,
Adresa primita din partea SC LIGHT ENERGY DESIGN SRL – Cluj Napoca nr. 12/24.04.2013, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 3978/2013, Dosar nr. 21/C/2013,
Tinand cont de prevederile art. 119, 123 alin. (1) si (2) ale Legii nr. 215/2001 privind administartia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c , alin. 5 lit. b, alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă diminuarea suprafetelor propuse a fi inchiriate in baza prevederilor HCL 28/2013, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.         UAT                    Denumire topica                      Suprafata totala (ha)

1              Somcuta Mare               Caicana                                       100 ha
4              Somcuta Mare           Buciumi Iadara                                  12 ha

Art. 2 - Suprafetele de teren pastrate la dispozitia Orasului Somcuta Mare vor fi folosite pentru promovarea, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, la initierea unor proiecte avand ca obiect de investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA IONUC

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.04.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.