HOTARAREA NR. 32 / 2013

Privind atestarea dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare, asupra terenului in suprafata totala de 2610 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu

 

 

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Talpos Florin Vasile - Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Serviciul de Urbansim Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea emiterii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de adminsitratie publica locala si juridica din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, rerepublicata, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36, alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 46 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se atesta proprietatea Orasului Somcuta Mare asupra terenului in suprafata de 2610 mp inscris in CF nr. 51254 Somcuta Mare, nr. top. 290/a, urmand a fi cuprins in inventarul domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, modificandu-se in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 60/2004 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Art. 2 - Se imputerniceste Serviciul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare pentru punerea in aplicare a prevederilor perezentei hotarari.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA IONUC

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE
30.04.2013

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.