HOTARAREA NR. 31 / 2013

Privind aprobarea preluarii in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a imobilelor cladire si teren aferent, in care a functionat Judecatoria Somcuta Mare, imobile situate in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17

Consiliul Local al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Urbansim si Amenjarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie locala si juridica precum si al Comisiei de agricultura, mediu si cadastru din cadrul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, Legea nr. 213/1998 pivind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completariel ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lic c, alin. 5, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului orasului SomcutaMare,

H O T A R A S T E:

ART. 1 – Se aproba preluarea in domeniul public al Orasului Somcuta Mare si administrarea Consiliului Local a imobilelor cladire si teren aferent, inscrise in CF nr. 50866 Somcuta Mare, nr. cadastral 50866 in suprafata totala de 2.235 mp, in care si-a desfasurat activitatea Judecatoria Somcuta Mare, imobile situate in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr.17.

ART. 2 – Se aproba efectuarea demersurilor necesare in vederea transferarii acestor imobile din domeniul public al statului - Ministerul Justitiei in domeniul public al Orasului Somcuta Mare.

ART. 3 – Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Ministerului Justitiei,
- Prin afisare.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
MARIES EMIL GAVRIL TOMA ALIN FLORIN

SOMCUTA MARE,
28.03.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.