HOTARAREA NR. 30 / 2013

privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, pe anul 2013

CONSILIUL LOCAL al orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul prezentat de catre Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013,
Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a, ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului orasului Somcuta Mare,
H O T A R A S T E :
Art. 1 – Începând cu data prezentei hotărâri, bugetul local al Orasului Somcuta Mare, la total venituri este estimat in suma de 8155,1 mii lei si la cheltuieli este estimat in suma de 8275,4 mii lei, repartizarea acestuia fiind detalita in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Începând cu data prezentei hotărâri, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la total venituri si cheltuieli este estimat in suma de 1.000 mii lei, repartizarea acestuia fiind detalita in Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 – Prezenta hotarare poate fi contesta in termen de 30 de zile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.03.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.