HOTARAREA NR. 29 / 2013

Privind aprobarea incheierii unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures pentru terenul cu vegetatie forestiere apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 46/2008 privind Ocolul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c , alin. 5 lit. b, alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă incheierea unui contract de administrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr. 36, inmatriculata ORC Maramures sub nr. J40/450/1991, CUI 1590120, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Art. 2 – Drepturile si obligatiile partilor sunt stabilite in cadrul contractului de administrare prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 – Se imputerniceste Primarul Orasului somcuta Mare sa incheie contractul de administrare ce va fi incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr. 36, inmatriculata ORC Maramures sub nr. J40/450/1991, CUI 1590120.
Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Directiei Silvice Maramures,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.03.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.