HOTARAREA NR. 28 / 2013

Privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unor terenuri apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile art. 119, 123 alin. (1) si (2) ale Legii nr. 215/2001 privind administartia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 861 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c , alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Incepand cu data prezentei hotărâri, se aprobă inchirierea prin licitatie publica a urmatoarelor terenuri apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare:

Nr. Crt.

UAT

Denumire topica

Suprafata totala (ha)

1

Somcuta Mare

Caicana

186

2

Somcuta Mare

Poiana

101

3

Somcuta Mare

Padure

114

4

Somcuta Mare

Buciumi Iadara

103

5

Somcuta Mare

Stejarul

73

6

Somcuta Mare

Partea Lecher

8

 

Art. 2 - Inchirierea spatiului se va face pe o perioada determinata de 5 ani, in conditiile stabilite in caietul de sarcini, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
a) Principalele obligatii ale chiriasului sunt urmatoarele:
- Achitarea pretului rezultat in urma inchirierii,
- Achitarea impozitului aferent terenului inchiriat,
- Respectarea regimului de exploatare a terenului,
Art. 3 - Pretul de pornire al licitatiei publice este de 150 lei/ha/an.
Art. 4 - Se imputerniceste primarul Orasului Somcuta Mare sa faca demersurile necesare in vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 5 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.03.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 10 voturi, Impotriva 3 voturi, Abtineri 2 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.