HOTARAREA NR. 27 / 2013

aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situat in localitatea Finteusu Mare (in spatele fostei Gradinite), imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 123 alin. 2 al Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 60/2004 privind inventarierea domeniului privat al orasului Somcuta Mare, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Incepand cu data prezentei hotarari, se aproba inchirierea prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, (in spatele fostei Gradinite) in suprafata de 300 mp (imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare), cu respectarea conditiilor legale referitoare la inchiriere.
Art. 2 – Inchirierea spatiului se va face pe o perioada de 5 ani, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 3 – Pretul de pornire al licitatiei publice este de 0,5 lei/mp/an.
Art. 4 – Procedura de organizare si desfasurare a licitatiei pentru inchirierea imobilelor apartinand domeniului privat al orasului Somcuta Mare, se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 5 – Se imputerniceste Primarul Orasului Somcuta Mare, sa dispuna masurile necesare organizarii procedurilor de inchiriere pentru terenul situat in localitatea Finteusu Mare.
Art. 6 – Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 134/2012 privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situat in localitatea Finteusu Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Art. 7 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.03.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.