HOTARAREA NR. 26 / 2013

Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local de proprietarii de bunuri imobile – teren, ca urmare a diferentelor constatate intre suprafetele declarate la Compartimentul Registrul Agricol si Biroul de venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre dl primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei Oraşului Şomcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratiei publica locala si juridica a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare;
În temeiul prevederilor art. 9 pct 3 Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997, art. 125, alin. 2 lit. d din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
In scopul stimularii incasarii veniturilor la bugetul local al Orasului Somcuta Mare pentru anul 2013,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala,
In baza prevederilor art. 36 alin. 4 lit. c, art. 45 alin. 2 lit. c si art. 115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba scutirea de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de proprietarii de bunuri imobile-terenuri, ca urmare a diferentelor constatate intre suprafetele declarate la Comaprtimentul Registrul Agricol si Biroul de venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, pentru cei care solicita in baza unei cereri scutire de la plata, conditionata de achitarea integrala a debitului si a ramasitelor din anii precedenti, pana la data de 30.06.2013.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.03.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.